Pressupost CAO 2023 Pressupost 2023 CAiO web | Page 2

CONSORCI DE L ’ AUDITORI I L ’ ORQUESTRA PRESSUPOST EXERCICI 2023
CONSORCI DE L ’ AUDITORI I L ’ ORQUESTRA PRESSUPOST EXERCICI 2023
ÍNDEX : Pàgina
1 - Pressupost 2023 / Compte de resultats 2023
3-17
2 - Bases d ’ execució del pressupost
18 – 24
3 - Memòria explicativa
25 - 44
4 - Liquidació del Pressupost exercici 2021
45 - 65
5 - Avenç de la Liquidació del Pressupost exercici 2022
66 - 70
6 - Annex del personal
71 - 79
7 - Annex d ’ inversions a realitzar en l ’ exercici 2023
80 - 81
8 - Informe econòmic - financer
82 - 87
2