Once upon a time... - ZSP project newsletter nida newsletter poprawiony - Page 2

Z e s pó ł S z ko lno - P r z e ds z ko lny w B r z e źn ic y ul. A. Gorczyńskiego 1 34-114 Brzeźnica Tel.: +48 338792745 Faks: +48 338792745 E-mail: sekretariat@zspbrzeznica.pl Once upon a time… - the art of storytelling Euroweek to wspaniała okazja aby to, czego uczniowie nauczyli się do tej pory, wykorzystać w praktyce w formie zajęć zupełnie innych, niż tradycyjne lekcje w szkole. Od rana do wieczora wolontariusze z różnych krajów aktywizują młodzież szkolną, która przyjechała do malowniczego Międzygórza w Kotlinie Kłodzkiej. Obóz językowy Euroweek to język angielski w połączeniu z zajęciami rozwojowymi kształtującymi umiejętności interpersonalne i liderskie. W drugim półroczu roku szkolnego 2018/2019 zadaniem siódmoklasi- stów uczestniczących w projekcie "Once Upon a Time" jest wystawie- nie w formie sztuki teatralnej wy- branych bajek. Przygotowywali się do tego w czasie weekendowych warsztatów językowo-teatralnych w dniach 22 – 23 marca br. w Do- mu Polsko-Słowackim w Bachoro- wicach. Po ćwiczeniach rozwijają- cych umiejętności współpracy i za- jęciach językowych, przyszła pora na pracę w grupach i próby do dwóch pr zedsta wień – „Cinderella” czyli opowieść o Kop- ciuszku i „Little Red Riding Ho- od” – Czerwony Kapturek. Na przedstawienia zaproszone zo- stały przedszkolaki z Brzeźnicy i Marcyporęby oraz uczniowie klas 1-3 naszej szkoły. Energii do działania dodały uczestni- kom amerykańskie naleśniki (pancakes) i gofry oraz pizza.