Once upon a time... - ZSP project newsletter nida newsletter poprawiony

czerwiec 2019 Projekt "Once Upon a Time" realizowany jest w ramach Programu Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja NIDA. Realizowany od września 2018 projekt Once upon a time… właśnie dobiegł końca. Jak wyglądały działania projektowe? Projekt "Once upon a time" był projektem reali- zowanym z grantu przyznanego przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności, którego opera- torem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. W październiku i listopadzie 25 uczestników pro- jektu brało udział w prowadzonych metodami aktywnymi zajęciach dodatkowych z języka an- gielskiego. Były to gry i zabawy aktywizujące ćwi- czące przede wszystkim umiejętności komunika- cyjne. W ten sposób wszyscy przygotowali się do kolejnego wyzwania - obozu językowego EU- ROWEEK. Po powrocie z Międzygórza ucznio- wie kontynuowali naukę języka angielskiego uczestnicząc w dodatkowych zajęciach prowadzo- nych między innymi metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning—Zintegrowane Nauczanie Przedmiotowo—Językowe) czego przykładem mogą być zajęcia z chemii.