Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 96 Juni 2018 | Page 5

Årsberetning ved Assisi-Kredsens årsmøde 24. februar 2018 Medlemmerne Assisi-Kredsen har 236 medlemmer. Det er lidt færre end sidste år. Det skyldes, at nogle ikke har betalt deres kontingent. Og det har vi de sidste år set strengere på end tidligere. Vi vil gerne beholde vores medlemmer, men glemmer de at be- tale, så har vi desværre ikke råd til at sende dem de ting, som vi nu sender til vo- res medlemmer. De, som havde restance, har vi mindet om det. Og har de så alli- gevel ikke betalt, så må de evt. melde sig ind igen, hvis de bliver kede af det. Vi har selvfølgeligt tænkt på, om det for nogens vedkommende skyldes, at vi ikke mere udsender girokort. Men vi må jo erkende, at det er en lidt fortidig beta- lingsmåde. Men vi er åbne overfor, om kontingentbetalingen fremover skal kun- ne tilmeldes til PBS, så betaling sker automatisk i januar. Men bortset lige fra det med kontingentbetalingen, så har vi jo en aktiv med- lemskreds; der er altid god tilslutning til rejser og møder. Bestyrelsen I forbindelse med sidste årsmøde har vi skiftet kasserer. På sidste årsmøde foreslog vi at indsupplere Bo Høgh Rasmussen i bestyrelsen, da ingen af de ordinært valgte følte sig kapable til at passe på vores penge – og selv om vi er franciskansk inspireret, så må vi jo også varetage det på betryggende måde. Han har nu aflagt sit første årsregn- skab og har gjort det godt. Det kan da også nævnes, at vi har skiftet revisor. Tak til Aase Rønkilde med at hjæl- pe os med at få vores årsregnskab i behørig orden. Bestyrelsen har i det forløbne år været samlet til tre bestyrelsesmøder. Bestyrelses- medlemmer tilbyder på skift at være vært for bestyrelsesmøderne, og de omfatter udover de forretningsmæssige forhandlinger også et yderst muntert samvær. Ja, egentlig vil jeg helst ikke nævne det, for at omtale det i alt for rosende vendinger kunne jo give risiko for, at der ville være andre, som ville stille op og overtage vores bestyrelsesposter. Og vi er alle så glade for at være med. I sommeren 2017 kunne vores tidligere formand fejre sin 80-års fødselsdag. Assisi- Kredsen sendte naturligvis en hilsen med gave ved den lejlighed. Et lille udvalg under bestyrelsen har lavet en revision af vores lille sanghæfte til brug ved møder og rejser. Som formand vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger for godt samarbejde. Arrangementer i det forgangne år Aktiviteterne i 2017 begyndte med årsmødet d. 25. februar, hvor vi udover general- forsamlingen fik et foredrag ved pastor Bent Hylleberg fra baptistkirken om reformatio- 5