Nyt fra Assisi-Kredsen nr 103 juni 2020 - Page 22

Fra kredsens tidlige historie Da Assisi-Kredsen fejrede sit 10- års jubilæum i 1984 blev der lavet en lille jubilæumstryksag. Den er der nok ikke mange af de nuværende medlemmer, der er i besiddelse af. Så derfor optrykker vi her hæftets beskrivelse af, hvordan det hele begyndte. Og vi ligner stadig den kreds, de stiftede dengang. Sådan begyndte det Den svenske læge og franciskanerpræst, pater Agostino, oprettede sidst i 60-erne med baggrund i det svenske Franciskusselskab et center i udkanten af Assisi med det formål at skabe et økumenisk samlingssted for gæster fra Norden. Centro Ecumenico Nordico blev det kaldt. Dette center fik besøg af nogle danskere, som syntes, at andre danskere burde have mulighed for at få de samme dejlige oplevelser, som de havde haft under deres besøg på dette sted. Derfor satte man sig efter hjemkomsten sammen og forsøgte at finde ud af, hvordan det skulle tackles. Det resulterede i, at man den 21. januar 1973 sammenkaldte til et møde i KFUK, hvor også det svenske Franciskusselskab var repræsenteret, nemlig ved sin formand dr. Schlyter, der fortalte om det økumeniske centers idé. Fra svensk side var man interesseret i at få oprettet en dansk støtteforening på linje med det svenske Franciskusselskab. På dette møde oprettedes den danske Assisikreds styret af et foreløbigt arbejdsudvalg. Initiativtageren var undervisningsinspektør Johs. Nielsen. Mødet blev ret snart efter - i marts måned - fulgt op af et besøg af den franciskanske pater Max Mizzi, der var sekretær for det økumeniske råd i Assisi. Han fortalte om Frans af Assisi og bragte en hilsen fra centret. Allerede dengang sluttede mange mennesker op om kredsen, der pr. 1/1 1974 talte 100 medlemmer og havde en indtægt på 3.000 kr. i årsbidrag og 700 kr. i gaver. De allerfleste af disse penge blev sendt til Assisi til støtte for centrets arbejde, - kun lidt beholdt man til administrationsudgifter. For kredsen var det magtpåliggende ikke at isolere sig i det økumeniske arbejde, man havde sat sig for. Man ønskede at stå i nøje kontakt med det danske økumeniske arbejde i øvrigt, og kredsen blev tilmeldt Det økumeniske Fællesråd og havde kontakt med centrene i Århus og København. Det var den spæde begyndelse, - en god grobund for en videreudvikling af arbejdet. 22