Nyt fra Assisi-Kredsen nr 103 juni 2020 | Page 23

Næsten på årsdagen efter det første møde samledes så 28 medlemmer af Assisikredsen med 17 gæster fra Franciskusselskabets sydsvenske afdeling til årsmøde. Det var den 19. januar 1974, også denne gang i KFUKs lokaler. Frans af Assisi og bragte en hilsen fra centret. På dette møde blev kredsen formelt oprettet, idet der blev godkendt vedtægter og valg af bestyrelse. Den første bestyrelse kom til at bestå af: Lektor Johan Jensen, Virum (kasserer). Pater Johs. Jong, Ringsted. Sekretær Ruth Lund Jensen, Hillerød (sekretær). Stud. theol. Johan Petersen, København. Malermester D. Plate Petersen, København. Ungdomsskoleinspektør Finn Skytte Knudsen, Hillerød (formand). Kredsens arbejde Kredsens formålsparagraf, som den er udformet i vedtægternes §l, lyder: Kredsens navn er Assisi-Kredsen. Kredsens formål er: Med et fælleskirkeligt sigte at udbrede kendskabet til Frans af Assisi. Formålet søges nået ved rejser til det franciskanske Italien samt oplysende virksomhed i form af møder og skriftudgivelser. Endvidere kan kredsen støtte personer eller institutioner i Assisi, hvis formålet derved fremmes. Hvordan er det så i de 10 år gået med hensyn til at leve op til denne formålsparagraf? Rejserne til Assisi har været en succes. Der har gennemsnitlig været 3 rejser om året med ca. 30 deltagere på hver tur. I de første år boede rejsedeltagerne på Centro Ecumenico Nordico, men er siden 1977 flyttet op i selve byen til Alcantarineklostret, hvor søstrene gør alt, hvad de kan, for deres gæster. På disse rejser får deltagerne rig lejlighed til at følge i Frans' fodspor, dels ved ”på egen hånd”-ture i Assisi, dels ved udflugter til de steder, der er kendte fra Frans, liv. Den oplysende virksomhed i form af møder og skriftudgivelser er ført ud i livet ved en række møder i de forløbne år og ved udsendelse af informationsskrivelser, udgivelse af diverse postkortserier med tegninger af Emil Petersen, Ingeborg Pedersen og andre og af Johs Jørgensens bøger ”Den hellige Frans af Assisi” og ”Pilgrimsbogen” på Katolsk Forlag. At kredsens medlemmer virkelig følger kredsens arbejde med interesse ses bedst ved den store deltagelse, der er til møderne. 23