Normativa funcionament Borses de treball - L'Auditori Normativa funcionament Borses de treball - L'Audit - Page 8

La Comissió de Seguiment d’Informes d’Avaluació, configurada pels components de la Comissió de Seguiment de l’Acord de Borses de Treball :  Revisió i avaluació informes per tal d’ajustar-los a la realitat i necessitats dels llocs de treball.  Control d’execució per tal de respectar els terminis d’execució, comunicació i emissió de la Comissió.  Es donarà compte a la Comissió en un termini no superior a deu dies naturals des de l’emissió i notificació a l’interessat dels informes, i de les al·legacions i resolució de les mateixes si fos el cas.  Anualment es farà un informe amb el recompte dels informes emesos, positius i negatius, i es portarà a la Comissió. Els models d’informe es publicaran a la Intranet. 9. Requisits i convocatòries del bloc C de les borses de treball La incorporació de persones al bloc C de les borses de treball es realitzarà mitjançant la superació del procés selectiu que es determini d’acord amb els criteris recollits a les bases generals en matèria de processos de selecció de personal. De les bases de constitució de les borses de treball es donarà compte al Comitè d’Empresa, que disposarà de 7 dies hàbils per a presentar al·legacions, sense perjudici de les competències de la Comissió de seguiment de les borses de treball. 10. Acollida i Publicitat Es formalitzarà la finalització de cada procés selectiu de borsa amb una resolució de Gerència de creació o ampliació de cada borsa, amb la llista nominal d’integrants ordenats per puntuació, resolució que s’ha de publicar al web de L’Auditori i s’informarà a la Comissió de Seguiment. En el termini de 10 dies posteriors a la publicació de la borsa, els integrants de la mateixa rebran un correu electrònic d’acollida en el que se’ls indicarà que formen part de la borsa, se’ls adjuntarà l’enllaç per arribar a l’apartat del web de L’Auditori on trobaran la informació sobre la gestió de les Borses de Treball i se’ls informarà de les dades de contacte per fer consultes i/o aclarir dubtes. Al web de L’Auditori s’habilitarà un espai específic, on es trobarà publicat l’Acord de les Borses de Treball vigent, acords de la comissió de seguiment de borses, avisos, i tot allò que pugui ser d’interès pel candidat. Al mateix apartat es publicarà l’estat de les borses de treball, mitjançant un sistema que preservi les dades de caràcter personal i que informi de la situació en que es troba en llista el candidat. 11. Comissió de seguiment La Comissió de seguiment de les borses de treball la integraran 3 representants designats per la Gerència de L’Auditori i 3 membres designats pels representants legals dels treballadors. 8