Normativa funcionament Borses de treball - L'Auditori Normativa funcionament Borses de treball - L'Audit - Page 6

  Per les categories que tinguin contacte habitual amb menors es requereix l’acreditació del requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans. La no acreditació de la certificació requerida, no donar la seva autorització per a fer la consulta, o que la certificació sigui negativa, suposa l’exclusió de la borsa de treball. Cinquena no localització a una oferta de treball del candidat segons el procediment establert. Les persones que renunciïn a una oferta de treball es situaran en la darrera posició en el bloc corresponent, tret dels supòsits d’incapacitat laboral transitòria per malaltia justificada, d’hospitalització del candidat o familiar de 1r grau, intervenció quirúrgica sense hospitalització, maternitat, paternitat, adopció o acolliment o situació de violència de gènere, justificats documentalment i d’acord amb els terminis establerts a la normativa d’aplicació. Altres casos susceptibles d’interpretació, seran valorats en el sí de la Comissió de seguiment de borses de treball. Quan el candidat renuncia per primer cop a una oferta de treball, se’l situarà al final de la llista de la borsa corresponent. La renúncia s’entén realitzada tot i que no arribi la confirmació del candidat, que es demana sempre, per correu electrònic o altres mitjans de notificació (escrit per registre, buró fax). L’exclusió de la borsa de treball, per qualsevol de les causes anteriors, serà notificada a la persona afectada d’acord amb els principis generals en matèria de procediment administratiu. De les exclusions de les borses de treball s’informarà a la comissió de seguiment de les borses de treball. En matèria de renúncies es regula: A) Pel que fa al personal interí o fix que s’integri en una borsa de treball de categoria diferent a la que ostenta com a treballador a L’Auditori i que, per tant, en acceptar un lloc de treball com a interí haurà de passar a la situació d’excedència per incompatibilitat, s’aplicaran els criteris següents en matèria de renúncies:   Les renuncies a places no estructurals no comptaran com a renúncia, tret que es renunciï a contractes de relleu de durada superior a dos anys o a interinatges per programa d’un any o durada superior, en aquest dos casos la renúncia operarà com a tal i el candidat en rebrà la notificació i passarà al final de la borsa de treball de què es tracti. Les renúncies voluntàries al contracte de relleu un cop iniciat el contracte comptaran, en tot cas, com a renúncia, produint-se també l’exclusió del candidat d’aquella borsa. En el cas de cessar en el contracte de relleu per qualsevol de les causes legalment establertes, una vegada sol·licitat l’ingrés en la categoria d’origen, aquest es produirà en un termini no superior a 30 dies. B) Pel que fa al personal interí o temporal que ocupi una vacant estructural i porti més de 2 anys com a mínim en el lloc que ocupa, i s’integri en una borsa de treball de 6