Normativa funcionament Borses de treball - L'Auditori Normativa funcionament Borses de treball - L'Audit - Page 5

segons el procediment establert en aquest punt, fins a 5 ocasions més sempre que la borsa continuï vigent. Si, un cop finalitzat, l’aspirant renuncia a l’oferiment, s’incorporarà a la darrera posició de la borsa. 6. Àrees funcionals dins d’una borsa Dins una borsa poden generar-se àrees funcionals per donar resposta a determinats llocs de treball que impliquin l’execució de tasques diferenciades i necessitat de formació específica. La borsa quedarà configurada en una única llista que s’ordenarà de major a menor puntuació en la qual s’especificarà si el candidat està assignat també a l’àrea o àrees funcionals que hi puguin existir, podent donar-se el cas que un candidat estigui adscrit només a la categoria genèrica o bé que, a més, ho estigui a una o més àrees funcionals. La crida a l’aspirant es realitzarà seguint l’ordre de prelació de la borsa tot i que, davant un oferiment d’àrea funcional s’anirà a buscar el candidat que tingui aquest perfil tot i que això impliqui saltar-se l’ordre de prelació. El còmput dels dies treballats es farà conjuntament, independentment si s’han meritat en la categoria genèrica o en la d’àrea funcional. El personal assignat a un àrea funcional, si un cop finalitzi el primer contracte laboral no vol continuar formant part de l’àrea funcional, s’incorporarà a la borsa de treball general amb el total de dies treballats. 7. Criteris de permanència i d’exclusió de la borsa Quan un empleat finalitzi el seu contracte, s’incorporarà al lloc de la borsa i el bloc que li correspongui, i d’acord amb el número d’ordre que tingui, d’acord amb els dies d’antiguitat acumulats si és el cas. Les exclusions de la borsa de treball es produiran quan concorri alguna de les causes que s’especifiquen a continuació:       Renúncia expressa del candidat a formar part de la borsa. Cinquena renúncia a una oferta de contracte dins un període anual des de la constitució de la borsa. En el cas de no superació del període de prova en dues ocasions, o no superació del període de prova en una ocasió més un informe negatiu. La primera no superació de prova suposa la incorporació al darrer lloc de la llista. La finalització del contracte per voluntat de l’empleat. Per l’acomiadament disciplinari i la suspensió ferma de funcions, així com la pena principal o accessòria d’inhabilitació absoluta o especial per a càrrec públic amb caràcter ferm. Existència de dos informes negatius per part del superior jeràrquic, quan hagi finalitzat la seva contractació i via resolució del Comitè de seguiment de les borses de treball. 5