Normativa funcionament Borses de treball - L'Auditori Normativa funcionament Borses de treball - L'Audit - Page 4

dies treballats, sempre i quan no concorrin cap dels motius establerts al punt de l’Acord que regula els criteris de permanència i d’exclusió de la borsa. Excepcionalment, prèvia informació motivada a la Comissió de seguiment de borses de treball, i quan concorrin raons motivades d’urgència i manca d’una borsa de treball de la categoria, es pot procedir al nomenament de personal interí o temporal per a una categoria diferent a la d’inscripció inicial en la borsa de treball, sempre que els candidats hagin superat un procés selectiu sense plaça d’igual grup o superior i que reuneixin el requisit de titulació. En tot cas, aquest procés inclourà la valoració de les competències, habilitats i destreses adequades als llocs de treball a ocupar. En cas de renuncia del candidat, aquesta no comptarà com a tal i no afectarà a l’ordre de prelació de la borsa original. És obligació dels candidats que formin part de la borsa facilitar un o dos telèfons de contacte, així com una adreça de correu electrònic als efectes de comunicació que, llevat de modificació posterior, seran els que hauran fet constar en la instància o sol·licitud de participació en el procés selectiu; també és la seva obligació mantenir aquestes dades permanentment actualitzades. Per efectuar l’oferiment de contractació a la persona aspirant que correspongui, des del Departament de Recursos Humans es trucarà al telèfon que el candidat ha indicat. L’oferiment contindrà la següent informació:    Nom i telèfon del departament des del qual es truca. Confirmació del nom del candidat per verificar que es tracti de la mateixa persona. Indicació del detall de l’oferiment: departament, tipus de contractació, durada, sou, horari i data prevista d’incorporació. La comunicació telefònica s’intentarà un mínim de 2 dues vegades durant la jornada laboral amb un interval mínim de 2 hores entre cada trucada. Si en el primer intent de trucada no és possible localitzar al candidat, en aquell moment se li enviarà un correu electrònic amb acusament de rebut, indicant:    Nom i telèfon del departament des del qual es contacta. Confirmació del nom del candidat per verificar que es tracti de la mateixa persona. Indicació que la raó del missatge és l’oferiment d’una oferta de treball i requerint que, en un termini màxim de 48 hores, es posi en contacte amb la persona i unitat que l’ha fet, que es mostrarà en el peu de signatura del mail. Si després d’aquests dos intents i transcorregut el termini de 48 hores des de l’enviament del correu electrònic l’aspirant continua sense ser localitzat, es passarà a fer l’oferiment al següent candidat disponible. Quan no sigui possible localitzar l’aspirant en una oferta de treball, l’aspirant s’incorporarà a la darrera posició de la borsa. Un cop el candidat es troba al final de la llista, i seguint l’ordre de prelació torna a ser el primer candidat disponible per fer un oferiment de treball, se li tornarà a fer l’oferiment, 4