Normativa funcionament Borses de treball - L'Auditori Normativa funcionament Borses de treball - L'Audit | Page 3

El personal que celebri un contracte de relleu es quedarà al lloc que ocupa si , un cop finalitzat aquest relleu , esdevé una vacant estructural i té un informe positiu .
El contracte substitució de persona treballadora per cobrir temporalment un lloc de treball durant el procés de selecció o promoció , per a la seva cobertura definitiva , es podrà oferir , prèvia consulta preceptiva i posterior autorització de la Comissió de Borses i amb la presentació d ’ informe justificatiu , a la persona candidata amb major nombre de dies treballats entre els que es trobin en aquestes situacions :
� Presti serveis amb un contracte de substitució de persona treballadora . � Estigui disponible en la borsa de la categoria sense prestar serveis en aquell moment .
� Rellevistes als quals restin menys de 3 mesos per finalitzar un contracte de relleu , sempre i quan l ’ informe d ’ avaluació sigui positiu i la plaça que ocupa com a rellevista no tingui caràcter estructural .
� Rellevistes els quals hagin iniciat el contracte de relleu però només portin un període no superior a 2 mesos des que s ’ hagi produït la nova vacant i s ’ emeti informe positiu .
Prèvia consulta preceptiva i posterior autorització de la Comissió de Borses i amb presentació d ’ informe justificatiu , s ’ estableix la possibilitat de fer una selecció entre els candidats voluntaris d ’ una borsa quan s ’ hagin d ’ ocupar llocs de treball amb condicions de treball específiques .
S ’ executarà quan es tingui la necessitat de cobrir un o més llocs de treball de caràcter temporal que impliquin condicions professionals i / o condicions de dedicació específiques envers a les genèriques de la categoria .
El procediment s ’ iniciarà enviant un correu electrònic a les persones candidates de la borsa informant de les característiques del lloc de treball , les condicions econòmiques i les condicions de dedicació . En aquest correu electrònic s ’ explicarà el procediment de selecció i que la renúncia a participar-hi no tindrà cap conseqüència .
Els dies treballats meritaran per a la categoria en la qual prestin serveis . El procés de selecció s ’ executarà a través d ’ una Comissió de Selecció .
En tot cas , quan finalitzi el seu contracte , s ’ integrarà en la borsa corresponent a la categoria professional de què es tracti d ’ acord amb el criteri d ’ ordenació pel nombre de dies treballats , sempre i quan no concorrin cap dels motius establerts al punt de l ’ Acord que regula els criteris de permanència i d ’ exclusió de la borsa .
Excepcionalment , prèvia informació motivada a la Comissió de borses , i quan concorrin raons motivades d ’ urgència i manca d ’ una borsa de treball de la categoria , es pot procedir a la contractació de personal temporal per a una categoria diferent a la d ’ inscripció inicial en la borsa de treball , sempre que les persones candidates hagin superat un procés selectiu sense plaça d ’ igual grup o superior i que reuneixin el requisit de titulació . En tot cas , aquest procés inclourà la valoració de les competències , habilitats i destreses adequades als llocs de treball a ocupar . En cas de renuncia de la