Normativa funcionament Borses de treball - L'Auditori Normativa funcionament Borses de treball - L'Audit - Page 2

Bloc C) les persones que superin la convocatòria d’un procés selectiu convocat a l’efecte de constituir o ampliar una borsa i que no estiguin en els blocs A o B. Les persones del bloc A) s’ordenaran pel nombre de dies treballats a L’Auditori, de major a menor nombre de dies treballats. Les persones del bloc A1 s’ordenaran d’igual manera que l’establert pel bloc A. Les persones de bloc A1 que tornen a prestar serveis d’aquesta categoria i finalitzi el contracte laboral, s’integrarà novament en el bloc A de la categoria, d’acord amb l’antiguitat assolida. El temps de serveis prestats a L’Auditori es computa per dies, en una determinada categoria professional, i, si és el cas, sumant els períodes de prestació de serveis que s’hagin pogut acumular en el temps. Les persones del bloc B) s’ordenaran per la puntuació total obtinguda en el procés selectiu amb convocatòria pública que hagin aprovat sense obtenir-hi plaça, de més a menys puntuació d’acord amb la puntuació final obtinguda en el procés selectiu. Les persones del bloc C) s’ordenaran per la puntuació total obtinguda en el procés selectiu per a la constitució o ampliació d’una borsa de treball, mitjançant convocatòria pública, de més a menys puntuació. Les contractacions amb caràcter general es faran per ordre de blocs (del bloc A al C) i dins de cada bloc, per l’ordre de puntuació de major a menor. Els candidats dels blocs B) i C) s’integraran en el bloc A) d’acord amb l’antiguitat assolida. En el cas de les persones del bloc C) que sense haver iniciat cap prestació laboral superin sense plaça un procés selectiu, s’integraran en la borsa corresponent a la categoria superada sense plaça. Es pot romandre en dues o més borses de treball de categories diferents. La persona candidata que, independentment de què estigui prestant serveis o no a L’Auditori, i formi part de més d’una borsa de treball, estarà disponible en totes elles fins que comenci a prestar serveis en alguna, fet que implica restar en suspens en les borses restants, sempre que aquestes estiguin vigents. Un cop finalitzat el nomenament per qualsevol de les causes legalment establertes, s’activarà d’ofici la seva disponibilitat en totes les borses mantenint l’ordre de prelació que tenia en el moment d’activar-se la suspensió en el bloc que correspongui i actualitzant-se la posició a la borsa de la qual s’ha acabat el nomenament. 5. Nomenaments i contractacions Quan es produeixi una necessitat d’incorporació en una categoria determinada, es cridarà al següent candidat de la llista que en aquell moment no estigui prestant serveis amb contractació de la mateixa categoria. S’oferirà al mateix empleat contractes temporals successius, quan es produeixin substitucions en un mateix lloc de treball. 2