Normativa funcionament Borses de treball - L'Auditori Normativa funcionament Borses de treball - L'Audit | Page 9

Per adreçar-se a la Comissió de borses es pot enviar correu electrònic a comissioborses @ auditori . cat .
12 . Durada de la Borsa
La norma de gestió i la borsa de treball corresponent , entren en vigor el primer dia que una persona del llistat definitiu prengui possessió de la plaça . O , en cas de convocatòria específica per borsa de treball , quan sigui publicat el llistat definitiu del resultat final .
Les borses de treball restaran vigents durant dos anys . La Comissió de borses pot ampliar-ne la vigència fins a un màxim de 6 anys . La constitució d ’ una nova borsa de treball deixarà sense vigència l ’ anterior .
Previ acord al sí de la Comissió de borses , es podrà ampliar una borsa de treball per un període màxim de dos anys sempre que la convocatòria sigui la mateixa . En aquest cas , les persones candidates que superin el procés de selecció s ’ uniran a la borsa existent i amb l ’ orde de prelació que li correspongui .
13 . Vigència
Aquest acord entrarà en vigor el dia de la seva signatura . La seva vigència serà d ’ un any prorrogable anualment si cap de les parts no el denuncia .
14 . Denúncia i pròrroga
Qualsevol de les parts signants podrà denunciar aquest acord amb una antelació de dos mesos al venciment de la seva vigència . Perquè la denuncia tingui efecte es presentarà per escrit al registre d ’ entrada de documents de L ’ Auditori .
Una vegada denunciat , aquest seguirà en vigor fins a la signatura del nou acord .
En el cas que l ' Autoritat Laboral o Judicial no aprovi algun dels apartats d ' aquest acord , serà necessària la seva revisió per les parts signants amb objecte de reconsiderar la totalitat del seu contingut .
Disposicions transitòries :
Les borses constituïdes amb anterioritat de la signatura d ’ aquest acord i estiguin en vigor , s ’ adequaran al funcionament d ’ aquest acord .