NOFC Febrer 2021 - Page 6

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
1 . El secretari o la secretària és nomenat / da per la direcció del centre , per un període no superior al del mandat de la direcció , entre el professorat que és destinat al centre , com a mínim per un curs sencer .
2 . Correspon al secretari o a la secretària l ’ exercici de les funcions que li delegui la direcció d ’ entre les previstes a l ’ article 147.4 de la Llei d ’ educació i totes les altres que li encarregui la direcció , preferentment en l ’ àmbit de la gestió econòmica , documental , dels recursos materials i de la conservació i manteniment de les instal · lacions , d ’ acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s ’ incorpori a les normes d ’ organització i funcionament del centre .
3 . Correspon també al secretari o secretària del centre l ’ exercici de les funcions pròpies de la secretaria del claustre i del consell escolar del centre , i d ’ aquells altres òrgans col · legiats en què les normes d ’ organització i funcionament del centre així ho estableixin .
El secretari / a juntament amb l ’ auxiliar administratiu / iva , portaran el control de la “ Cooperativa ”, és a dir , el pagaments que efectuen dos vegades al curs ( octubre i febrer ) les famílies en concepte de material escolar , sortides , entrades vàries i transport . Aquest servei el gestionen sobre els comptes corrents de titularitat de l ’ AMPA i que en total són nou , un per cada classe . Igualment , portaran el control dels pagament de l ’ activitat de Natació Escolar que fan els alumnes d ’ Educació Infantil sobre les mateixes comptes de l ’ AMPA .
2.2.4 Òrgans unipersonals de direcció addicionals ( DAC 102 / 2010 art . 34 )
Article 34 Òrgans unipersonals de direcció addicionals
1 . Els òrgans unipersonals de direcció addicionals han de tenir encarregades , per la direcció , funcions de govern o de gestió d ’ acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s ’ incorpori a les normes d ’ organització i funcionament del centre .
2 . El nombre d ’ òrgans unipersonals addicionals de direcció que s ’ estableixin a les normes d ’ organització i funcionament dels centres està limitat en els termes establerts a l ’ article 43 .
No hi ha òrgans unipersonals de direcció addicionals .
Febrer 2021 6