NOFC Febrer 2021 - Page 12

Normes d ’ Organització i Funcionament de Centre
Escola Matilde Orduña
a ) Les associacions d ’ alumnat o els grups d ’ alumnes que avalen una candidatura poden designar una persona que actuï a la mesa electoral com a supervisor o supervisora . b ) Cada elector o electora pot votar un nombre màxim de persones candidates igual al nombre de representants d ’ aquest sector a renovar en el consell escolar . 4.4 En relació amb les eleccions del sector de representants del personal d ’ administració i serveis , cada elector o electora pot votar , com a representant d ’ aquest sector , un candidat o candidata . 4.5 En relació amb les eleccions del sector de representants del personal d ’ atenció educativa complementària , cada elector o electora pot votar , com a representant d ’ aquest sector , un candidat o candidata . 4.6 El director o directora determina l ’ horari de les votacions de cada sector en la convocatòria de les eleccions , d ’ acord amb les característiques del centre i atenent la possibilitat horària dels electors i electores , per tal d ’ afavorir i garantir l ’ exercici del dret de vot . En qualsevol cas , el període horari de votació és ininterromput . 4.7 Les votacions són personals , directes i secretes . No s ’ admet la delegació de vot ni el vot per correu . 4.8 Les normes d ’ organització i funcionament de cada centre poden establir el procediment per dirimir situacions d ’ empat en el procés electoral . Per al cas que no ho facin , les situacions d ’ empat es resolen a favor de la persona escollida de més edat . 4.9 En el termini de trenta dies hàbils a partir de la constitució del consell escolar , s ’ han de constituir les comissions que escaigui , previstes en el Decret 102 / 2010 , de 3 d ’ agost , d ’ autonomia de centres educatius , i en les normes d ’ organització i funcionament del centre .
5 Procediment d ’ elecció dels membres del consell escolar en centres de nova creació 5.1 En el cas de centres de nova creació en què es constitueix per primera vegada el consell escolar , el director o directora estableix el nombre de representants de cada sector respectant els criteris establerts en la legislació vigent i convoca eleccions per cobrir tots els llocs del consell escolar . El procés d ’ elecció dels membres i la constitució del consell escolar ha de realitzar-se d ’ acord amb el calendari general que estableix aquesta Resolució . 5.2 Un cop elegits per primera vegada , els i les representants electes de cadascun dels sectors s ’ han de dividir en dues meitats . Si el nombre de persones membres electes és parell , les dues meitats tenen el mateix nombre de persones membres i si és senar , la primera meitat té un membre més que la segona . 5.3 Per determinar les persones membres que corresponen a cada meitat , s ’ han d ’ ordenar totes les electes segons el nombre de vots obtinguts en el procés electoral . En cas d ’ empat a vots , es segueix l ’ ordre alfabètic . Un cop ordenades les persones electes segons aquest criteri , les primeres persones membres han de formar la primera meitat , i les restants la segona . 5.4 Les persones membres que integren la segona meitat han de cessar en la primera renovació , i les que integren la primera meitat continuen fins a la segona renovació . 5.5 S ’ apliquen les mateixes normes quan es posi en funcionament el consell escolar en un centre privat prèviament no concertat , que s ’ incorpora a la prestació del Servei d ’ Educació de Catalunya .
6 Procediment d ’ elecció dels membres del consell escolar d ’ una Zona Escolar Rural 6.1 El professorat elegeix els i les seves representants en sessió de claustre de la ZER .
Febrer 2021 12