Newsletter 2 Erasmus | Page 2

Z E S P Ó Ł S Z K O L N O - P R Z E D S Z K O L N Y W B R Z E Ź N I C Y *** Learn to Teach Better *** Nr 2/2020 01.01—31.03.2020 r. Od 3 do 8 lutego 2020 nauczycielka ZSP w Brzeźnicy, Danuta Tracz, uczestniczyła w odbywającym się w Barcelonie kursie „European School for All Children” (Europejska szkoła dla wszystkich dzieci) w ramach programu Erasmus+. Kurs ten dotyczył szeroko pojętej edukacji włączającej, a jego organizatorem była szkoła Europass Teacher Academy, która prowadzi międzynarodowe kursy dla kadry oświatowej w różnych miastach Europy. W czasie 6 dni zajęć, prowadzonych w języku angielskim, nauczycielka wraz z siedmioosobową grupą uczestniczek z Cypru, Macedonii i Niemiec brała udział w codziennych sześciogodzinnych warsztatach prowadzonych przez trenerkę pochodzącą z Włoch – Federicę Di Bartolomeo. Tematyka zajęć warsztatowych to między innymi: � prezentacje multimedialne o macierzystych szkołach przygotowane wcześniej przez uczestników; � istota edukacji włączającej, szkoła włączająca; � przegląd różnic w umiejętnościach, możliwościach, potrzebach edukacyjnych i tle kulturowym, które mogą być obecne w klasach; � zrozumienie i zarządzanie klasą wielokulturową i klasą o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych wartości wymagane do zrozumienia i pracy w klasie zróżnicowanej; � podejście do procesu edukacyjnego w przypadku dyskryminacji różnego typu; � respektowanie i wspieranie różnorodnych potrzeb uczniów; � narzędzia ICT ułatwiające zarządzanie klasą, motywowanie i angażowanie: Google classroom, Kahoot, Quizziz, Plickers, książeczki elektroniczne; � umożliwienie każdemu uczniowi osiągnięcie sukcesu edukacyjnego; � szkoła przyszłości – jak promować projekty międzynarodowe i włączać klasy w aktywność w międzynarodowym środowisku; � narzędzia do współpracy online; � ewaluacja i dyskusja dotycząca kursu, wymiana doświadczeń i wniosków.