Newsletter 2 Erasmus

Z E S P Ó Ł S Z K O L N O - P R Z E D S Z K O L N Y W B R Z E Ź N I C Y *** Learn to Teach Better *** Nr 2/2020 01.01—31.03.2020 r. Od 1 września 2019 roku Zespół Szkolno—Przedszkolny w Brzeźnicy realizuje projekt LEARN TO TEACH BETTER. Zakłada on podniesienie jakości pracy szkoły poprzez udział kadry pedagogicznej z placówki oświatowej w Brzeźnicy w szkoleniach zagranicznych oraz mobilnościach typu „job shadowing” (obserwacja na stanowisku pracy). Do ogłoszenia stanu epidemicznego nauczycielom z brzeźnickiej szkoły udało się zrealizować trzy mobilności: p. Danuta Tracz przeszkoliła się z tematyki edukacji włączającej poprzez udział w kursie w Barcelonie „European School for All Children” (Europejska szkoła dla wszystkich dzieci), a panie Anna Lang i Agata Stańczyk poznawały funkcjonowanie i ciekawe rozwiązania edukacyjne stosowane w partnerskiej szkole w Dobje (Słowenia).