Newsletter 1 Erasmus | Page 2

Z E S P Ó Ł S Z K O L N O - P R Z E D S Z K O L N Y W B R Z E Ź N I C Y *** Learn to Teach Better *** Nr 1/2019 01.09—31.12.2019 r. Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2019 - 2021, dlatego też w tych latach działania projektowe będą się skupiać na realizacji czterech celów wybranych z Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły : 1. Podniesieniu umiejętności komunikacji w języku angielskim: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wezmą udział w mobilnościach poprzedzonych kursem krajowym języka angielskiego. Poznanie tego języka pozwoli im na korzystanie z bogatej oferty źródeł anglojęzycznych w zakresie ich przedmiotów oraz włączanie się w działania międzynarodowych projektów dla uczniów np. projektów eTwinning. 2. Promowaniu dwujęzyczności i stosowaniu najnowszych metod i technik nauczania języka angielskiego (CLIL) - uczniowie z terenów wiejskich w porównaniu do uczniów z miast i miasteczek są zdecydowanie defaworyzowani pod względem dostępu do dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, należy więc w miarę możliwości wzbogacić ofertę lekcyjną z tego przedmiotu np. o tematy z różnych dziedzin realizowane w języku angielskim (CLIL—Content and Language Integrated Learning). 3. Przeciwdziałaniu agresji i bullyingowi (także cyberbullyingowi) oraz przeciwdziałaniu radykalizacji postaw - nasila się zjawisko cyberbullyingu wśród coraz młodszych dzieci, na co nie ma gotowych rozwiązań systemowych. Mamy nadzieję, że uczestnictwo nauczycieli w zagranicznych kursach o tej tematyce pozwoli nam na skuteczne działania w zakresie zwalczania tego zjawiska wśród naszych uczniów. 4. Promowaniu idei szeroko pojętej edukacji włączającej - zagadnienie wielokulturowości dotychczas dotyczyło raczej środowisk wielkomiejskich, ale i szkołach wiejskich zdarzają się uczniowie urodzeni za granicą, którym pomóc odnaleźć się w rzeczywistości wiejskiej szkoły w Polsce. Edukacja włączająca dotyczy także uczniów z różnorodnymi dysfunkcjami oraz wybitnie uzdolnionych w zakresie jakiegoś przedmiotu—chcemy nabyć nowe kwalifikacje, aby efektywnie pracować w licznej grupie klasowej o różnorodnych indywidualnych potrzebach.