My first Magazine | Page 14

Metodu „Mąstymo mokykla“ yra mokoma, kaip atvirai ir tikslingai tobulinti visų mokinių, mokytojų ir vadovų mąstymo gebėjimus.

Pagrindinis mokymosi principas suteikti žinių ir išmokyti įvairių metodų, kaip refleksyviai, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti.

Ugdymo metodas

„Mąstymo mokykla“

Metodo „Mąstymo mokykla“ privalumai:

• Pagerėja mokinių mokymo(si)

pasiekimai.

• Gerėja mokinių lankomumas.

• Ugdomi mąstymo įgūdžiai, kurie atitinka 21 amžiaus moksleivio ir

laikmečio poreikius.

• Gerėja mokymo(si) ir pamokų

kokybė.

• Į ugdymo turinį integruojami

mąstymo įgūdžiai.

• Sukuriama motyvuojanti, skati-nanti bendradarbiauti, saugi

mokymosi aplinka.

• Padidėja mokytojų motyvacija.