My first Magazine október_11 - Page 3

Munkáltatói igények Az elmúlt hónapokban a térséget reprezentáló agrár, ipari, kereskedelmi és szolgáltató ágazatba tartozó mik- ro, kis-és középvállalkozások, valamint nagyvállalkozá- sok körében felmérés készült a megyei munkaerő-piaci helyzetről. A felmérés alapját képezte a cégek részére összeállított kompetencia mérési kézikönyvnek is. Elkészült az a munkáltatóknak szóló kompetencia kézikönyv, melyet meglévő és leendő mun- kavállalóik megfelelés-vizsgála- takor és mérésekor módszerta- ni eszközként használhatnak. A kézikönyv a HR terüle- ten dolgozó kollégák számára a munkavállalói kompetenciák értelmezéséhez és méréséhez nyújt módszertani segítséget. Fő feladata a megyére jellemző 50 szakképesítésre alkalmazha- tó kompetencia profil kialakí- tása, valamint szakmai és sze- mélyes kompetenciák mérésére alkalmas módszer kidolgozása és leírása volt. A kézikönyv le- tölthető a www.bacskiskun- foglalkoztatas.hu oldalról. A kompetencia kézikönyvet egy vállalati háttérfelmérés alapozta meg. A kutatás fő célja a szak- képzési irányok pontosítása, a megyei vállalkozások munka- erő-piaci helyzetéről és maga- tartásáról reális kép nyerése, a hiányszakmák feltárása és az 50 legfontosabb meghatározása volt. Ezentúl fontos szempont volt a képzési kapacitások, szán- dékok felmérése és a munkálta- tók gyakorlatainak, terveinek, eszközeinek feltérképezése. A vizsgálat a térséget repre- zentáló 326 céggel kitöltetett 16 kérdést tartalmazó kérdőív- vel történt. FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ Kézzel fogható lehetőségek a munkaerőpiacon A Bács-Kiskun Megyei Ön- kormányzat 2,5 milliárd forin- tos, uniós forrás segítségével nagyszabású képzési- és foglal- koztatási programot indított el 2016. július 1-jével, mely a me- gye munkaerő-piacának bőví- tését és a foglalkoztatási szint növelését célozza. A projekt a fentieken túl nagy hangsúlyt helyez a helyi gazdasági sze- replők és termékeik piacra ju- tásának segítésére, valamint a helyi termékek népszerűsítésé- re is. Cél, hogy ezáltal az adott térség gazdasága fellendüljön és növekedjen a lakosság élet- színvonala. A projekt fontos mérföld- kőhöz érkezett a paktumszer- vezeti és irányító csoport 2017. október 13-i ülésén. Azok a munkaadók, akik a Bács-Kis- kun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályára kérelmet nyújtanak be, az a­láb- bi támogatásban részesülhet- nek, ha regisztrált munkanél- külieket alkalmaznak: • bértámogatás nyújtása; • munkatapasztalat-szerzést 3. oldal Aktuális 2017. október elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása; • a munkába járáshoz, munka- tapasztalat-szerzéshez kapcso- lódó utazás támogatása; •mobilitás támogatása. A jövőben különféle képzé- sek is elindulnak: Kiskunmaj- sán építő- és anyagmozgató- gép kezelő, Kalocsán csontozó, Kecskeméten pedig szociális gondozó és ápoló képzésre le- het jelentkezni. A pontos dá- tumról, valamint a bértámo- gatásokról a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain lehet érdeklődni. A projekt a TOP-5.1.1- 15-BK1-2016-00001 azono- sítószámú, „Együttműködés a helyben foglalkoztatásért – Bács-Kiskun megyei foglalkoz- tatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt keretében valósul meg. További információ: www. bacskiskunfoglalkoztatas.hu ÚJABB NYERTES MEGYEI PÁLYÁZAT Egészségügyi szűrőbuszokkal a tanyákon élőkért A tanyás térségek elszigetelten élő lakosai hátrányos helyzetének javítása a célja an- nak a projektnek, mely egészségügyi, szociális és életvezetési problémáik megoldásá- ban nyújt segítséget. FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ A jövő év során 125 nap alatt 1500 fő lakóhelyéhez látogat el egy szűrőbusz, a mely általános egészségügyi szűrést biztosít az adott tanyákon élőknek. Ennek köszönhetően a lakhelyükről nehezen elmozduló, beszűkült élet- és szociális térrel rendel- kező lakosok egy mozgó, álta- lános egészségügyi szűrésen vehetnek részt a lakhelyükön, mely feltárhatja a rejtett egész- ségügyi problémákat, eligazo- dást adhat az egészségmegőr- zéshez vezető úton. Emellett lehetőségük nyí- lik arra is, hogy égető szociális és életvezetési problémáikra azonnali tanácsadást kapjanak bűnmegelőzési, szociális mun- kás, mentálhigiénés és pszi- chológus szakembereinktől. A program az Emberi Erőforrás Fejlesztési Opera- tív Program keretein belül az EFOP-1.6.3-17-00002 kódszá- mú, „Megyei szintű felzárkó- zás-politikai együttműködések támogatás a helyi esélyegyen- lőségi programokhoz kapcso- lódóan” című projekt kereté- ben valósul meg és várhatóan tavasszal indul. A 2017. ÉV DÍJAZOTTAI Ünnepi közgyűlés rangos elismerésekkel (Folytatás a címlapról) 1. „BÁCS-KISKUN MEGYÉÉRT DÍJ” • Kurucz András, Kiskőrös • Versegi János, Kecskemét 2. „BÁCS-KISKUN MEGYE GAZ- DASÁGÁÉRT DÍJ” • Délity József Ádám, Nemesná- dudvar • Merkbau Építőipari és Kereskedel- mi Kft., Kiskunhalas 3. „BÁCS-KISKUN MEGYE VI- DÉKFEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ” • Eichardt Géza, Baja • Gyöngyösi Sándor, Fülöpjakab • Rakonczainé Kurunczi Gyöngyi, Kecskemét 4. „BÁCS-KISKUN MEGYE EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ” • Dr. Beke Zsolt, Baja • Dr. Endre Veronika, Kecskemét • Dr. Schwarcz László, Soltvadkert 5. „BÁCS-KISKUN MEGYE TU- DOMÁNYOS ÉLETÉNEK FEJLŐDÉSÉÉRT DÍJ” • Prof. Dr. Minamizuka Shingo, Japán 6. „BÁCS-KISKUN MEGYE KÖZ- IGAZGATÁSÁÉRT DÍJ” • Csáki Béla, Fülöpjakab 7. „BÁCS-KISKUN MEGYE KUL- TÚRÁJÁÉRT DÍJ” • Mayossa Hagyományőrző Egyesü- let, Kiskunmajsa • Penovác Endre, Lókút, Vajdaság • Dr. Sövény Mihály, Bácsalmás 8. „BÁCS-KISKUN MEGYE IFJÚ- SÁGÁNAK NEVELÉSÉÉRT DÍJ” • Binszki József, Baja • Hidegné Szabó Éva, Jászszentlász- ló • Márai András, Bácsalmás 9. „BÁCS-KISKUN MEGYE LA- KOSSÁGÁNAK VÉDELMÉÉRT DÍJ” • Dr. Vaslóczki Ferenc, Kiskunhalas 10. „BÁCS-KISKUN MEGYE KÖ- FOTÓ: ÚJVÁRI SÁNDOR www.bacskiskun.hu • www.facebook.com/bacskiskunamimegyenk • info@bacskiskun.hu ZÖSSÉGFEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ” • Kormos Jakab, Sükösd • Sági Lajos, Kiskunmajsa-Kígyós 11. „BÁCS-KISKUN MEGYE NEMZETISÉGEIÉRT DÍJ” • Dusnoki Igazgyöngy és Hagyo- mányőrző Népdalkör, Dusnok • Sibalin István (posztumusz), Kecskemét 12. „ÉV POLGÁRMESTERE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN DÍJ” • Csomor László, Bácsborsód • Szemereyné Pataki Klaudia, Kecs- kemét 13. „BÁCS-KISKUN MEGYE SPORTJÁÉRT DÍJ” • Jerémiás Donát, Kiskunhalas • Molnár Gábor, Solt 14. „A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK KITÜNTETŐ DÍJA” • Bíró Zsuzsanna, Kecskemét • Horváth Gyula, Kecskemét • Mess Gabriella, Nagykőrös FOTÓ: BÁCS-MEGYEHÁZA