Mielenterveysomaiset Pirkanmaa | vuosikertomus 2015 - Page 19

teissa olevien omaisten uupumuksen ja masennuksen ennaltaehkäisy. Kuormittuneisuudella tarkoitetaan huolenpitotehtävän aiheuttamia omaisen elämään kohdistuvia vaatimuksia ja muutoksia, kun läheinen sairastuu psyykkisesti. Läheisen sairastuminen voi vaikeuttaa arkipäivän asioiden hoitamista, rajoittaa omaisen vapaa-ajan viettoa sekä vaikeuttaa työssäkäyntiä, taloudellista tilannetta ja ihmissuhteita sekä heikentää terveydentilaa. Omaisia tuetaan tarjoamalla tietoa psyykkisistä sairauksista ja sairauksien vaikutuksista perheen arkeen. Tiedon antamisen ohella mahdollistetaan omaisten tunteiden käsittely ja kokemus vertaistuesta. Tieto, tunteiden käsittely ja tuki auttavat omaisia läheisen sairauden aiheuttamassa muutostilanteessa ja myös parantavat omaisten elämänhallinnan taitoja. Omaisten hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tukemiseksi toteutettiin monipuolista ryhmä-, kurssi- ja virkistystoimintaa. Lisäksi psyykkisesti sairastuneiden omaisille järjestettiin mielenterveysongelmiin liittyvää koulutusta. Yhtenä painopistealueena oli markkinoinnin ja viestinnän lisääminen yhdistyksen näkyvyyden lisäämiseksi ja eri-ikäisten omaisten tavoittamiseksi. Etenkin yhdistyksen nimenmuutoksen vuoksi panostettiin tiedon jakamiseen ammattilaisille, jotta uusi nimi tulisi tunnetuksi. Toisena painopistealueena oli sopeutumistoiminnan arviointiin tarkoitettujen menetelmien kehittäminen erityisesti kurssien ja ryhmien suhteen. Kurssien arviointia ja vaikuttavuutta kehitetään edelleen vuonna 2016. Kolmantena painopisteenä oli osallisuuden lisääminen toiminnassa. Omaisilta kysyttiin ehdotuksia ryhmien ja kurssien sisältöihin. Kokemusasiantuntijoiden käyttöä toiminnassa lisättiin. Perheitä, joissa vanhemmalla oli mielenterveys- ja/tai päihdeongelmia, tuettiin vuonna 2015 monipuolisesti. Lapsiperhekurssi suunnattiin perheille, joissa vanhemmalla oli mielenterveyden ongelmia. Nuorille 13–17-vuotiaille omaisille, joiden läheisellä oli psyykkistä oireilua, järjestettiin kurssi. Nuorille aikuisille omaisille järjestettiin sekä kurssi että keskusteluryhmä. Lasten ja nuorten vanhemmille oli ryhmä- ja kurssimuotoista intensiivistä tukitoimintaa. Lasten ja nuorten hyvinvointia tuettiin oppilaitosvierailujen avulla. Omaistyön näkyvyyttä tukitoiminnassa lisättiin erilaisissa nuorten ja perheiden tapahtumissa. Toimintaa arvioitiin keräämällä kirjallista ja suullista palautetta kurssien ja ryhmien päätteeksi. Palautteissa tuli esiin tiedon ja vertaistuen merkitys psyykkisistä sairauksista ja niiden vaikutuksesta perhe-elämään. Kohdennetut ryhmät Kohdennetut ryhmät suunnattiin erilaisille omaisryhmille riippuen läheisen sairaudesta, omaisen tai sairastuneen iästä tai omaisen suhteesta sairastuneeseen (puoliso, vanhempi, lapsi, sisarus). Ryhmissä oli mahdollista tavata muita samanlaisessa elämäntilanteessa olevia omaisia sekä kokemuksien ja tunteiden jakamisen kautta parantaa omaa hyvinvointia ja elämänhallintaa. Kohdennetut ryhmät olivat avoimia ja kokoontuivat sekä kevät- että syyskaudella. Avoimiin ryhmiin oli matala kynnys osallistua, ja niissä voi keskustella omien voimavarojensa mukaan. Päihdemieli-ryhmä oli tarkoitettu omaisille, joiden läheisellä on mielenterveys- ja päihdeongelmia. Ryhmä tukee erityisen vaikeassa tilanteessa olevia omaisia, jotka saattavat kokea sekä fyysistä että psyykkistä väkivaltaa tai sen uhkaa. Päihde- ja mielenterveysongelmien lisääntyminen kuormittaa koko yhteiskuntaa, mutta ne asettavat myös erityisiä haasteita ja pulmia yksittäisen omaisen jaksamiselle. Ryhmä toteutettiin yhteistyössä päihdetyön ammattilaisten kanssa. 19