Mielenterveysomaiset Pirkanmaa | vuosikertomus 2015 - Page 17

kokemustieto. Vuoden 2015 aikana omaisille järjestettiin lukuisia koulutuksia eri aiheista huomioiden omaisten ikäkaaren mukaiset tarpeet. Koulutuksiin osallistui 222 omaista. Vain murto-osa psyykkisesti sairastuneiden henkilöiden omaisista ohjautuu hakemaan tietoa yhdistyksestä. Erilaisissa mielenterveysaiheisissa tilaisuuksissa suurelle yleisölle jaetaan tietoa sairauksista ja niiden hoidosta, omaisten ja perheen tukemisesta, omaisten kokemuksista sekä yhdistyksen toiminnasta. Yleisötilaisuuksien avulla pyritään paitsi tavoittamaan uusia omaisia tuen piiriin myös vaikuttamaan psyykkisiin sairauksiin liittyviin kielteisiin asenteisiin siten, että ne muuttuvat myönteisemmiksi. Aiheeseen liittyvää salailua pyritään vähentämään avoimen ja myönteisen tiedon jakamisen avulla. Tavoitteena on myös, että luennoilta saadun tiedon avulla omaiset saavat helpotusta arjen sujumiseen. Koke- musasiantuntijan puheenvuorot toimivat yleisötilaisuuksissa vertaistuen tavoin. Vuoden aikana yhdistys oli osallisena 36 yleisötilaisuudessa, joihin osallistui yhteensä 1 083 henkilöä. Ryhmätoiminta on aina ollut yhdistyksen keskeinen tukimuoto. Keskustelu samanlaisia asioita kokeneiden omaisten kanssa normalisoi tilanteen omaisen mielessä. Se myös antaa mahdollisuuden tilanteeseen liittyvien tunteiden jäsentämiseen ja käsittelyyn. Sairauden merkitys omaisen elämässä voi muuttua selviytymistarinaksi toisten omaisten kokemusten kuulemisen myötä. Toisilta omaisilta on mahdollista oppia myös erilaisia selviytymiskeinoja. Vuoden aikana järjestettiin 19 erilaista vertaistukiryhmää omaisen ikään, suhteeseen sairastuneeseen (puoliso, lapsi, vanhempi) sekä diagnoosiin perustuen. Vertaistukiryhmissä oli yhteensä 1 231 käyntiä. Koulutuksellisten ryhmien tavoitteena oli omaisten tietojen lisääntyminen mielenterveyden häiriöistä sekä valmiuksien ja taitojen lisääntyminen arkielämän ongelmista selviämiseksi. Tätä kautta vahvistuu tunne siitä, että arki on hallinnassa. Myös omaan jaksamiseen ja oman kriisin työstämiseen liittyviä koulutuksellisia ryhmiä järjestetään yhdistyksessä vuosittain. Vuoden aikana järjestettiin yhdeksän koulutuksellista ryhmää liittyen sopeutumisen eri vaiheisiin, eri diagnooseihin sekä omaisen oman jaksamisen tukemiseen liittyen. Koulutuksellisissa ryhmissä oli yhteensä 243 käyntiä. Omaisen sopeutumisessa läheisen psyykkiseen sairauteen myös virkistyksellä on merkittävä osuus. Usein perheen tilanteen tasaannuttua ja omaisen saatua työstettyä akuutin kriisinsä hän kaipaa jaksamisensa tueksi virkistystä ja irtiottoa arjesta. Virkistystoiminta tarjoaa mahdollisuuden virkistäytyä vertaisten kanssa, joille voi avoimesti puhua elämäntilanteestaan. Sairaus saattaa vai- 17