Mielenterveysomaiset Pirkanmaa | vuosikertomus 2015 - Page 11

Viestinnän strategiset linjaukset pohjautuvat yhdistyksen kokonaisstrategiaan (v. 2014–2018). Toimintavuoden teema, omaisten osallisuus, toteutui viestinnässä erinomaisesti. Kaikessa julkisessa viestinnässä keskiössä olivat omaiskokemusasiantuntijoiden tarinat. Aamulehti julkaisi kaksi laajaa omaisen tarinan sisältävää artikkelia. Artikkeleiden kautta saadun näkyvyyden myötä muun muassa omaisneuvontaan on tullut huomattavasti aiempaa enemmän yhteydenottoja. Messuilla ja erilaisissa tapahtumissa yhdistyksen toiminnan esittelyssä olivat vapaaehtoistoimijat mukana. Kokemusasiantuntijuus oli keskeinen osa omais- ja ammattilaiskoulutuksia. Nykyinen viestintä toimii oikein hyvin – sähköpostituslistaa seuraamalla pysyn hyvin kärryillä siinä, mitä järjestö tekee. Yhdistyksen toimintaan liittyvästä mielipidekyselystä ammattilaisverkostolle 2015 mediassa ja sosiaalisessa mediassa sekä suorassa viestinnässä eri sidosryhmille. Näkyvyyden lisääntyminen näkyi muun muassa siinä, että yhdistykseen tutustuvien opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden vierailujen määrä kaksinkertaistui vuoden aikana edelliseen vuoteen verrattuna. Myös uusien omaisten omaisneuvontakäyntimäärät kaksinkertaistuivat syyskaudella kevätkauteen verrattuna. Ammattilaissidosryhmille lähetettiin postitse ammattilaiskalenteri sekä sähköpostia vähintään kerran kuukaudessa. Viestintää tapahtuu jatkuvasti myös monipuolisen sidosryhmäyhteistyön ja ammattilaisille suunnattujen koulutusten avulla. Jäsenistölle tarjotaan edelleen mahdollisuutta saada yhdistyksen toiminnasta tietoa sähköpostitse, mutta muutos vaatii aikaa ja jatkuvaa viestintää. Jäsenistölle lähetettiin postitse vuosikertomus sekä kevään, kesän ja syksyn toimintakalenterit. Vapaaehtoisille viestittiin kasvokkain tapahtuvan viestinnän lisäksi kuukausitiedotteen, puhelimen, sähköpostin ja tekstiviestien avulla. Työyhteisö viestii kasvokkain, sähköpostitse, puhelimitse sekä viikkopalavereissa, kuukausikokouksissa, kehittämispäivissä ja työnohjauksessa. Dropbox on käytössä tiedon varastointia varten. Hallituksen ja työntekijöiden välisessä viestinnässä kasvokkain ja sähköpostitse tapahtuva viestintä ovat pääosassa. Hallitus ja työntekijät kokoontuivat keväällä yhteiseen kehittämispäivään, jonka aiheena oli palvelumuotoilu ja asiakasprofilointi. Poimintoja viestinnästä v. 2015: • verkkosivuilla 25 842 kävijää • 36 lehtiartikkelia, joista valtakunnalli sissa julkaisuissa viisi artikkelia • kolme radiohaastattelua ja yksi artikkeli internetissä • Labyrintti-lehtiä jaettu Pirkanmaalla 3 386 kpl • messuilla ja yleisötilaisuuksissa 2 864 kävijää • yhdistyksessä vieraillut 291 opiskelijaa ja yhteistyökumppania • ammattilaiskoulutuksiin osallistunut 333 ammattilaista • Innokylässä (innokyla.fi) useita mallin nettuja omaisen tukemisen käytäntöjä 11