Medinello Klachtenbehandeling Reglement | Page 5

INDIENEN VAN EEN KLACHT
ARTIKEL 4
1 De klager wendt zich bij voorkeur tot de medewerker en / of casemanager op wie de klacht betrekking heeft , om te trachten via overleg tot een oplossing te komen .
2 De klager wendt zich bij voorkeur tot de locatiemanager indien er uit het overleg met de medewerker en / of casemanager geen bevredigende oplossing is gekomen .
3 De klager kan bij het opstellen en / of bespreken van de klacht met de medewerker , casemanager of locatiemanager de ondersteuning en / of de bemiddeling inroepen van de klachtenfunctionaris van Medinello .
4 De klager ontvangt na de ondersteuning en / of bemiddeling door de klachtenfunctionaris een schriftelijke reactie van de zorgaanbieder binnen vier weken ( met een eventuele verlenging van deze termijn met vier weken als dat nodig blijkt voor het onderzoeken van de klacht ). In deze reactie wordt opgenomen op welke wijze de klachtenafhandeling heeft plaatsgevonden , wat het gemotiveerde oordeel van de zorgaanbieder over de klacht is en of hij maatregelen neemt , met vermelding wat die inhouden en op welke termijn ze worden uitgevoerd .
5 Indien de schriftelijke reactie van de zorgaanbieder naar de mening van de klager niet voldoet , kan hij / zij schriftelijk en gemotiveerd de klacht indienen bij de geschillencommissie voor een bindende uitspraak . Het indienen van een klacht direct bij de geschillencommissie ( zonder deze eerst bij de zorginstelling te hebben ingediend ) is alleen mogelijk als van de klager niet in redelijkheid kan worden verlangd dat hij / zij zich met de klacht eerst tot de zorgaanbieder wendt of wanneer de klachtenafhandeling door de zorgaanbieder niet voldoet aan de Wkkgz .
6 De klager kan zijn klacht ook doen indienen door een persoon , die hij daartoe schriftelijk heeft gemachtigd .
POSITIE VAN DE KLACHTENFUNCTIONARIS
ARTIKEL 5 1 De klachtenfunctionaris is autonoom in haar inhoudelijk functioneren .
2 De klachtenfunctionaris stelt zich onafhankelijk op bij de afhandeling van klachten en bij bemiddelingspogingen . Hij / zij mag niet betrokken zijn bij de gebeurtenissen die onderwerp zijn van de klacht .
3 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de klachtenfunctionaris niet uit hoofde van werkzaamheden vanuit haar functie wordt benadeeld in haar positie binnen de instelling .
5