Kuntoutuksen ohjaaja 2/2022 - Page 13

12

Työtoiminnassa pyritään ylläpitämään ja edistämään toimintakykyä. Toiminnassa harjoitellaan arjen taito- ja ja elämänhallintaa. Lisäksi tärkeää on vuorovaiku- tustaidot, itsensä kehittäminen ja tietenkin myös hyvinvointi ja virkistäytyminen. Työtoiminnan asiak- kaat harjoittelevat työelämään tekemällä mm. ruo- kahuoltoon, siivoukseen ja pyykkihuoltoon liittyviä tehtäviä. Lisäksi halutessaan asiakas voi osallistua työvalmennukseen, jossa tavoitteena on mm. vah- vistaa elämänhallintataitoja ja työelämävalmiuksia, sekä kehittää itsetuntemusta, itseluottamusta ja vuorovaikutustaitoja. Työtoiminnan asiakkaille pyri- tään mahdollisuuksien mukaan järjestämään myös talon ulkopuolelta räätälöityjä työtehtäviä tuettuna palkkatyönä.

Asiakastyytyväisyyskyselyiden tulosten ja palaut- teen pohjalta pyritään kehittämään toimintaa asiak- kaiden toiveiden mukaiseksi. Myös asiakkaiden omaisille on järjestetty omaistyytyväisyyskysely ja Pähkinäkallion työntekijöille työhyvinvointikysely. Näiden lisäksi neljä kertaa vuodessa kokoontuu kehi- tysvammahuollon omavalvontaryhmä, johon osallis- tuu jokaisesta Kangasalan kehitysvammahuollon yksiköstä asiakas ja ohjaaja edustajat. Omavalvonta- ryhmän tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan osallisuus ja osallistuminen toimintaan ja sen suun- nitteluun.

Artikkeli perustuu Pähkinäkallion toimintasuunnitel- maan ja kirjoittajan omiin havaintoihin.

Teksti ja kuvat: Reetta Helenius Kuntoutuksen ohjaaja-opiskelija

Teksti ja kuvat: Reetta Helenius Kuntoutuksen ohjaaja-opiskelija

Kuvat: Pähkinäkallion taideteoksia

Teksti ja kuvat: Reetta Helenius Kuntoutuksen ohjaaja-opiskelija

Pähkinäkallion Toimintakeskus Kangasalla

Teksti ja kuvat: Reetta Helenius Kuntoutuksen ohjaaja-opiskelija

Kangasalla sijaitseva Pähkinäkallion toimintakeskus tarjoaa päivä- ja työtoimintaa kehitysvammaisille aikuisille. Sen juuret juontavat vuoteen 1975, jollo- in Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymä aloit- ti Kangasalan ammattikoululla kehitysvammaisille tarkoitetun opetus- ja työtoiminnan. Vuonna 1988 toiminta siirtyi Pähkinäkallion teollisuusalueelle, josta toimintakeskus sai nykyisen nimensä. Tuolloin toiminta oli pääsääntöisesti alihankintatöitä alueen yrityksille. Nykyään alihankintatyötä ei enää tehdä. 

Päivittäin Pähkinäkalliossa on kävijöitä yli 30 ja ikä- jakauma on laaja, 19-vuotiaista yli 70-vuotiaisiin. Toiminnan ydin on osallisuutta ja omatoimisuutta edistävää ja tukevaa työ- ja päivätoimintaa. Tavoit- teena on toiminta, joka tukisi asiakkaan itsenäisty- mistä, aikuisuutta ja osallisuutta yhteiskuntaan. Jokaisen asiakkaan kohdalla tehdään henkilökohtai- nen hoito- ja ohjaussuunnitelma ja itsemääräämis- oikeussuunnitelma.

Päivätoiminnan pienryhmässä jokaiselle asiakkaalle pyritään luomaan mielekäs, virikkeitä tarjoava päivä kera itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn. Päivittäiset toiminnot muodostuvat jokaiselle ryhmäläiselle yksilöllisesti, tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti. Päivittäisiä toimintoja suunnitellessa pyritään huo- mioimaan viikko- ohjelman mukaisten ryhmien, ku- ten kokki- ja keskusteluryhmän ohella mahdollisuus tehdä vapaampimuotoisia askareita, kuten käsitöitä tai palapelejä. Myös vuorovaikutusta, sosiaalisia tai- toja ja itseilmaisua pyritään kehittämään ryhmässä

tapahtuvissa toiminnoissa. 

Pähkinäkallion Toimintakeskus Kangasalla