Kuntoutuksen ohjaaja 2/2022 | Page 15

14

Esittelin edellisessä Kuntoutuksen Ohjaaja lehdes- sä MIITTI-hanketta, joka on STEA:n (sosiaali- ja ter- veysjärjestöjen avustuskeskus) rahoittama ja Kes- ki-Suomen vammaispalvelusäätiön hallinnoima kolmevuotinen hanke. Hankkeessa tuetaan erityi- sessä syrjäytymisvaarassa olevia neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavia nuoria ja nuoria aikuisia. Haastattelen nyt hanketyöntekijä Roosa Muhosta, joka on työskennellyt nuorten kanssa noin puoli vuotta.

Millainen koulutus/työkokemus sinulla on?

Olen valmistunut keväällä yhteiskuntatieteiden maisteriksi, sosiaalipsykologiksi. Opinnoissani olen keskittynyt mielenterveyden ja hyvinvoinnin eri osa-alueisiin niin yksilön tasolta kuin erilaisten ryhmienkin näkökulmasta. Aiempaa työkokemusta minulla on verkkomuotoisesta mielenterveystyös- tä nuorten parissa.

Mistä nuoret ohjautuvat hankkeen piiriin?

Meille on ohjautunut nuoria yhteistyökuntien (Jy- väskylä, Jämsä, Saarijärvi ja Hankasalmi) kautta. Nuori ohjataan meille esim. etsivästä nuorisotyös- tä, TE- tai sosiaalitoimistosta tai hän voi myös ottaa itse yhteyttä.  Hankkeen alussa oli haasteita löytää yhteistyökunnista ne kontaktit, jotka meille nuoria ohjaavat, mutta useiden teams-esittelyiden jäl- keen olemme saaneet työskentelyn hyvin käyntiin.

Miten kuvailisit MIITIN työskentelyä? 

Vastaamme omalta osaltamme nuorten korona- pandemiankin takia lisääntyneeseen tuentarpee- seen. Työskentelytavoissa on paljon yhteneväisiä piirteitä esim. etsivään nuorisotyöhön sekä KELA:n Nuotti-valmennukseen. Olemassa olevat palvelut eivät ole kuitenkaan pystyneet vastaanottamaan kaikkia tukea tarvitsevia, joten palvelulle on ollut kysyntää. Tukijakso, jonka pituus on 4-6 kk, sovi- taan jokaisen kanssa erikseen ja se päätetään yh- teisellä sopimuksella nuoren kanssa. 

 

Millaisten asioiden parissa työskentelette?

Kaikenlaisten. Hankkeen tukijakso muodostetaan nuoren omien tarpeiden mukaan. Työelämään ja koulutukseen liittyvät asiat, yksinäisyys, ravitse- mus, toimeentulo ja mielenterveyden ongelmat ovat tällä hetkellä eniten pinnalla.

 

Onko työssäsi huonoja/ikäviä puolia?

Palvelujärjestelmän rakenteissa on runsaasti "rako- ja”, joihin yksilön on helppo tippua. Järjestelmästä pudonneen nuoren kohdalla tuki olisi saatava niin, että hänellä on yksi kontakti, joka yhdessä nuoren kanssa, selvittää hänen asioitaan ja ohjaa tarvitta- van avun piiriin. Käytännössä nuoren ammttilais- verkosto voi kasvaa niin suureksi, ettei kukaan tie- dä ketä siihen kuuluu. Moniammatillinen yhteistyö ei onnistu, yhteydenpito on vaikeaa ja nuori ei saa tarvitsemaansa tukea. 

 

 

Mikä on parasta työssäsi?

Huomata nuorten hyötyvän tukijaksosta ja erityi- sesti, kun hän itse huomaa hyötyneensä ja antaa siitä palautetta. Meillä on myös työryhmässä hyvä kommunikaatio ja työskennellään yhteisten tavoit- teiden eteen. Työ on myös hyvin monipuolista. Työskentelemme usein erilaisten virallisten asioi- den parissa, mutta saatamme käydä myös esim. pelaamassa sulkapalloa yhdessä nuoren kanssa.

 

MIITTI nuoren tukena

Teksti ja kuva: Anu Heikelä Kuntoutuksen ohjaaja -opiskelija / hankekoordinaattori