Kranteknikk 03 2023 | Page 2

REDAKTØRENS HJØRNE
Sertifisering og kompetanse
Jan Eirik Schiøtz
Fra en av Arbeidstilsynets rapporter har vi sakset :
De hyppigste registrerte årsakene var mangler knyttet til
• kompetanse og opplæring ( seks ulykker )
• risikovurderinger og analyser ( seks ulykker )
• prosedyrer og dokumentasjon ( fem ulykker )
• stor arbeidsbelastning ( fire ulykker )
I flere av ulykkene der manglende kompetanse og opplæring var en bakenforliggende årsak , manglet kranfører sertifisert sikkerhetsopplæring eller arbeidstakerne hadde ikke tilstrekkelig erfaring og kompetanse .
I all industriell virksomhet er kunnskap avgjørende for effektiv og sikker virksomhet . Jo bedre kunnskap de involverte har i en arbeidsoperasjon , dess sikrere og mer effektiv blir jobben utført . For enkelte arbeidsoppgaver er ikke alltid løfteoperasjonen hovedbeskjeftigelsen . Da er det ikke rart at hovedoppmerksomheten rettes andre arbeidsoppgaver enn løftene .
Men når løft ikke er hovedoppgaven er det desto viktigere at operatøren har gode nok kunnskaper til å kunne utføre arbeidsoppgavene på en sikker måte . I bunnen av alt sikkerhetsarbeide ligger kompetanse . Det har vært en rekker uhell med lastebilkraner i løpet av 2023 . Instrumentering av kranene har vært et tema . Diskusjonen har vært om hvilke krav sertifiseringen setter .
Uansett hvilke krav som settes , er sikre løft og trygg transport avhengig av at operatøren har kompetanse nok til å se hva som er sikker jobbutførelse . Det gjelder også når lastebilen kjører .
KranTeknisk Forening jobber godt med å heve kompetansen i alle aktuelle sektorer av løftebransjen . Det er det behov for å fortsette med i året som kommer .
Kranteknikk ønsker alle lesere og samarbeidspartnere god jul og godt nytt år
Jan Eirik Schiøtz
Eier og ansvarlig utgiver KranTeknisk Forening Postboks 9355 , Grønland 0135 Oslo
Ansvarlig redaktør Jan Eirik Schiøtz Telefon : + 47 99 79 83 02 E-post : jan . eirik @ amnytt . no nr . 3 2023 ISSN 0803-6446
Journalister Leslie Henriksen Telefon : + 47 99 22 46 86 E-post : leslie @ tekstbiten . no
Eirik Iveland Telefon : + 47 48 36 44 22 E-post : eirik @ jivetalk . no
Design og digital produksjon Hi-Files Design , Slovenia + 386 40 567202 E-post : design @ hi-files . com
Grafisk design Ljubiša Miodragović
Følg oss i sosial medier . Kranteknikk distribueres digitalt 3 ganger per år til KranTeknsik Forenings medlemmer og i sosiale medier .
2 • Kranteknikk 3 2023