Kajecik nr 32 | Page 2

szkolna fotk a reklama Kajecik  Zima vs w io s na  Wiad omoś ci z  życ ia s zkoły  Nie w ykorzys ta ne m ożl iwoś c i - Ur szula Goł ębiews k a 06 08  S acrum - Zof ia L is zkows k a  Ś w iad omy T el ewidzu ! - M il ena Langne r, Jan S e elig er , M ikoł a j Koniec zny 09 10  Ciek aw os k i  Niczym Rod zina - Kl ara Nowa k , Kamil a T or zews k a- Nowa k 12  Opow ie ś ć O M ił oś c i - Ma ria K rys ztofiak 14  Kochać to w ięc ej niż m ieć - Ma ria Krys ztofia k 15 Ósmy marca ły, 8 ma rc a – dz ień we so zły do szkoły. zys pr ny czy wię c dz iew sp okój, A tu w kla sie cis za, po kój. pan ny og ar ną ł nie wr óc iły, Lec z uś mie ch y wn et ili, jaw po y pc ło gdy się ch żę, jak ser ce, ka żdy cze rw on ą ró of iar ow ał pan ien ce. W i k t o r i a i A n e ta O s t r o w s k i e 03 04 05 Spi s Tre ści WI Ę C E J N IŻ TY S IĄ C S ŁÓ W y, Dz iew czy ny on iem iał iew ały. dz spo nie bo teg o się tek , To był do pie ro po czą – tek wą rn o – bia ły potem na stą pił cza ka – dr ug a nie spo dz ian da . pan miś – ma skotka og ra mu Na stę pn y pu nkt pr izy i testy. był tr ud nie jsz y – qu nie mia ły, Wie dzy dz iew czy ny mo wa ły. zej pr nie ale się tym Św iet nie się ba wiły, leg om były. wdzię czn e sw ym ko ła Na leż y im się po ch wa !! ła! i to nie ma  S zczę ś liwa R odzina - Ag nie s zk a Wojtko wia k 16 18 20  Fe lie tony  Kronik a w yda r zeń  Te s ter intel ig enc j i 2   k a j e c i k  Redakcja: Monika Koc, Joanna Pawłowska, Kamila Torzewska-Nowak, Wiktoria Wilińska, Mikołaj Konieczny, Maria Krysztofiak, Julia Wilińska, Jan Seeliger, Marta Marciniak, Klara Nowak, Zofia Liszkowska, Agnieszka Wojtkowiak, Piotr Nowak, Urszula Gołębiewska, Julia Jesionczak, Wiktoria i Aneta Ostrowskie, Joanna Mieloch, Milena Langner. Zdjęcia: Magdalena i Krzysztof Rzepniccy, Magdalena Olek, Sebastian Konieczny, Artur Salamon, Iwona Maria Stasik CR, Krzysztof Koc. Skład: Błażej Mielcarek OMI, Monika Koc, Iwona Maria Stasik CR. Numer powstał w ramach programu edukacyjnego AKADEMIA KULTURY I SZTUKI współfinansowanego przez: