Internet ogledalo #190 IO 190 PDF - Page 32

na edge lokacije, u blizinu uređaja (senzora, telefona, kamera itd.) i iz- vora podataka. 4. Do 2022. godine, 90% svih a- plikacija karakterisaće arhitektu- ra mikroservisa koja poboljšava mogućnosti dizajna, debagova- nja, ažuriranja i korišćenja kôda treće strane, a 35% svih proi- zvodnih aplikacija biće cloud-na- tive. Zahtev digitalne ekonomije za pružanjem visoko kvalitetnih aplikacija brzinom poslovanja pokreće prelazak na "hiperagilne aplikacije" – visoko modularne, distribuirane, koje se sta- lno ažuriraju i koje koriste cloud-na- tive tehnologije kao što su kontejne- ri i računarstvo bez servera. U kom- binaciji sa agile/DevOps pristupima i metodologijama, preduzeća mogu značajno da ubrzaju svoju sposobnost da izguraju digitalne inovacije – pede- set do sto (ili više) puta brže od tradi- cionalnih pristupa. 5. Do 2024. godine nova kla- sa profesionalnih programera koji proizvode kôd bez prilagođenog skriptinga proširiće populaciju pro- gramera za 30%, ubrzavajući digi- talnu transformaciju. Pod snažnim pritiskom da isporučuju digitalna rešenja sve većom frekvencijom, orga- nizacije će se okretati novoj klasi pro- gramera koja koristi vizuelno vođene razvojne alate, razvojne platforme sa malo kôda, razvojne platforme bez kôda i razvojne alate vođene mode- lom za stvaranje i usavršavanje digi- talnih rešenja. Do 2024. ova nova klasa programera proširiće globalnu popu- Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190 laciju programera za skoro trećinu. 6. Od 2018. do 2023. godine, uz nove alate/platforme, više pro- gramera, agilne metode i puno ponovnog korišćenja kôda, biće stvoreno 500 miliona novih lo- gičkih aplikacija, što je jednako broju izgrađenih tokom poslednjih četrdeset godina. Ova eksplozija u ra- zvoju aplikacija i servisa i brzini i obimu implemantacija je produkt prelaska na hiperagilne aplikativne tehnologi- je, arhitekture i metodologije i širenja populacije programera omogućenog lo/no-code alatima. "Sposobnost da se poveća brzi- na i obim digitalne inovacije biće najvažnije novo obeležje organizaci- ja koje se takmiče u digitalnoj eko- nomiji", smatra Gens.