Internet ogledalo #190 IO 190 PDF | Page 33

7. Do 2022. godine 25% ja- vnog cloud computinga biće ba- zirano na non-x86 procesorima (uključujući kvantne); do 2022. organizacije će potrošiti više na vertikalne SaaS aplikacije nego na horizontalne. Množenje ino- vacija znači da će se broj slučajeva korišćenja koje IT može da opsluži značajno proširiti, što stvara širi niz specijalizovanih IT potreba. Na nivou infrastrukture zahtevi paralel- nog procesiranja AI pokreću hete- rogenost procesora. Slično tome, or- ganizacije biraju vertikalno specija- lizovane SaaS aplikacije skoro duplo češće od horizontalnih. 8. Do 2024. godine korisnički in- terfejsi koje omogućava AI i au- tomatizacija procesa će zameni- ti trećinu današnjin aplikacija ba- ziranih na ekranu. Do 2022. go- dine 30% preduzeća će koristiti tehnologiju za konverzacijski govor radi angažovanja korisnika. Jedan od najočiglednijih i najtransfor- mativnijih uticaja AI biće njena sve veća uloga kao glavnog interfejsa (UI) za sve veći broj aplikacija i ser- visa. Istovremeno, proces automa- tizacije koji pokreće AI upotrebljava se za usmeravanje i zamenu ljudskih zadataka koji se često baziraju na postojećim B2B i B2C aplikacijama. IDC očekuje da će konverzacijski i drugi interfejsi koje pokreće AI sve više postajati norma, dok će istovre- meno sve šire korišćenje automa- tizacije maksimizirati produktivnost zaposlenih. 9. Do 2022. godine 50% servera će enkriptovati podatke u mirova- nju i pokretu; sa preko 50% sigur- nosnih upozorenja rukovaće se uz pomoć AI-powered automatizaci- je, a 150 miliona ljudi će imati digitalne identitete bazirane na blockchainu. Bezbednost i povere- nje su spremni za proširivanje kako bi se zadovoljili zahtevi višestrukih inovacija. Raznovrsnost sledeće ge- neracije ponuda doneće povećano poverenje prema podacima (preko pervazivne enkripcije) i digitalnom identitetu, kao i upravljanje pretnjama u realnom vremenu koje koristi anali- tiku, mašinsko učenje i druge modele znanja o podacima. 10. Do 2022. godine četiri vodeće cloud “megaplatforme” hostovaće 80% IaaS/PaaS im- plementacija, ali će do 2024. go- dine 90% G100 organizacija ubla- žavati lock-in pomoću multi- i hibrid cloud tehnologija i alata. Tokom narednih četiri, pet godina preduzeća će prihvatiti integrisane hibrid/multicloud alate i strategi- je da bi podržala različite aplikaci- je i slučajeve korišćenja. Nedostatak integrisane strategije će rezultirati suboptimalnom alokacijom resur- sa, ograničenim pristupom najboljim dostupnim tehnološkim inovacijama, dužom identifikacijom problema i vremenom razrešenja i ograničenim vendorskim uticajem. Io Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190