Internet ogledalo #190 IO 190 PDF | Page 35

D akle, exploit predstav- lja napad na sistem (koji može biti deo nekog softvera ili računara, sam računar, računarska mreža u celini i sl.) sa ciljem upotrebe određenih ranjivo- sti za sopstvene potrebe napadača. Sam pojam "exploit" potiče od la- tinske reči "explorare", što u do- slovnom prevodu znači "pretraživati, istraživati". Naime, ukoliko napadač uoči određene ranjivosti sistema, on može doći do određenih informaci- ja ili onemogućiti rad autorizovanim korisnicima na tom sistemu. Ovo se može realizovati tzv. zero-day ex- ploitima. Zero-day ranjivost pred- stavlja "rupu" u sistemu koja još uvek nije poznata korisniku, progra- meru ili prodavcu, a koju je napadač pronašao pre nego što je za istu ra- zvijen adekvatan patch (zakrpa). U momentu kada je adekvatna zakrpa razvijena, takva ranjivost prestaje biti zero-day ranjivost. Sledeći prethodno izneseno, mo- žemo zaključiti da Exploit Kit, ukra- tko, predstavlja alat koji pomaže prilikom otkrivanja ranjivosti siste- ma. Najčešći napadi se vrše preko poznatih softverskih rešenja kao što su Adobe Flash Player, Adobe Reader, Internet Explorer, Oracle Java i Sun Java. Ovi alati uglavnom poseduju dobro grafičko okruženje (GUI), koje pojednostavljuje njihovo korišćenje i omogućava čak i kori- snicima sa skromnijim informatičkim znanjem da lakše uoče ranjivosti nekog sistema. Nažalost, u današnje vreme se slični alati mogu pronaći na internetu i potpuno besplatno preuzeti, zajedno sa detaljnom do- kumentacijom za efikasnu upotrebu. korišćeni exploit alat je bio Black- hole. Međutim, privođenjem pra- vdi njegovog tvorca u oktobru 2013. godine stavljeno je do znanja da je značajno pojačana borba protiv ra- zvoja sličnog softvera. Ipak, kao o- dgovor na to, nastupio je razvoj nekih Postotak realizovanih exploit napada po državama Prvi registrovani napad koristeći exploit kit se vezuje za 2006. godinu. Korišćen je WebAttacker paket ra- zvijen na ruskom crnom tržištu. Ovaj alat je omogućavao napad na bro- jne ranjivosti Microsoft Windowsa, Mozilla Firefoxa i Java aplikacija, kako bi se izvršila distribucija mal- vera. Zatim, alat MPack je takođe ra- zvijen od strane ruskih programera sredinom 2006. godine, a njego- va kompletna verzija je komerci- jalizovana krajem te godine i pro- data za 1.000 dolara. Od tada je ra- zvijeno mnogo sličnih alata, od kojih su najpoznatiji: NeoSploit, Phoenix, Tornado, Armitage, Fiesta, AdPack, FirePack, Blackhole i dr. Prema brojnim statistikama, u toku 2012. i 2013. godine najčešće novih, unapređenih alata, od kojih se izdvajaju: SweetOrange, Angler, Magnitude, Rig, Nuclear, FlashPack, Neutrino i dr. Zanimljivo je da je za skoro dve godine od hapšenja tvor- ca Backhole alata aktivnost sličnih alata ne samo oporavljena, već da beleži ogroman rast. U prilog tome ide i činjenica da preko 90% akti- vnosti u 2015. godini pripada ala- tima Angler, Magnitude, Nuclear i Neutrino. Ako posmatramo uticaj po geo- grafskim područjima, SAD su najviše pogođene ovim napadima (57%). Slede Japan (19%), Australija (4%), Njemačka (3%), Kanada, Francuska, Velika Britanija (2%), Tajvan, Italija i Rusija (1%), dok su ostale zemlje pogođene u 8% slučajeva. IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 190