Instruccions internes serveis CAO sense informe Instruccions_internes_serveis_Consorci sense informe - Page 6

Totes aquelles prestacions de serveis contractades a terceres empreses que , a la data d ’ entrada en vigor de les presents Instruccions , s ’ estiguin executant i no regulin els aspectes que a les mateixes s ’ hi preveuen , hauran de formalitzar , en el termini màxim de tres mesos , una addenda al contracte que incorpori les mateixes a la relació contractual .