Instruccions internes serveis CAO sense informe Instruccions_internes_serveis_Consorci sense informe - Page 2

El responsable designat per l ’ empresa contractada serà el representant d ’ aquesta davant del Consorci en totes les qüestions derivades de l ’ execució del contracte i dels treballs realitzats pel seu personal . Les relacions entre el Consorci i l ’ empresa contractada es realitzen entre el responsable del contracte i el representant designat per l ’ empresa .
Durant la prestació dels serveis ha de quedar clar i sense cap dubte que el treballadors de l ’ empresa contractada que aquesta posa a disposició del Consorci romanen en l ’ òrbita de direcció de l ’ empresa contractada .
Cinquena . - Directrius i criteris que regulen l ’ execució del servei .
5.1 . Control d ’ horaris .
Els sistemes de control d ’ horaris que tingui establerts el Consorci o pugui establir o implementar en un futur , no són aplicables al personal de l ’ empresa contractada , la qual és la única responsable de vetllar perquè el seu personal destinat al Consorci compleixi tot allò establert al contracte de prestació de serveis i , particularment , els horaris pactats .
En el supòsit que el responsable del contracte detecti algun incompliment , ha de posar-ho en coneixement del representant de l ’ empresa contractada a fi i efecte que aquesta adopti les mesures que es considerin apropiades .
5.2 . Identificació del personal .
El personal de l ’ empresa contractada ha d ’ identificar-se com a personal de la mateixa i mai com a personal del Consorci . L ’ empresa contractada és la responsable d ’ identificar al seu personal .
5.3 . Concessió de permisos i vacances .
És responsabilitat única i exclusiva de l ’ empresa contractada la concessió de permisos , ordinaris o extraordinaris , al personal destinat a la prestació del servei al Consorci , així com el control de les baixes i absències , substitucions , organització de les vacances i festius del seu personal , prèvia avaluació de la seva compatibilitat amb les necessitats del Consorci i el compliment del contracte .
5.4 . Règim disciplinari .