INmagazine Sayı 15 | Page 34

DİJİTAL 32 ve baştan itibaren (ex tunc) geçersiz sayılacak. c- Aracı platformlar, işletme kulla- nıcılarının servislerini sınırlama, durdurma veya kapamaları halinde ise bu kararlarının gerekçelerini ve telafi mekanizmalarını da açıkla- mak zorunda olacaklar. Ancak bu açıklama yükümlülüğü, arka arkaya platform hüküm ve koşullarını ihlal eden işletme kullanıcıları ile ilgili söz konusu olmayacak. Kolayca düzelti- lebilir durumlarda, koşullar sağlan- dığında hesabın yeniden açılması, telafi koşulları, ücretsiz bir iç şikayet mekanizması ve arabuluculuk meka- nizmalarının da platformlarca kurul- ması gerekecek. Böylece, söz konusu platformların keyfi uygulamalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. d- Hesap kapama kadar ağır sonuçla- rı olan bir yaptırım yerine daha hafif bir yaptırımın öngörülebileceği du- rumlarda, platformlar tarafından iş- letme kullanıcısına sağlanan hizme- tin tamamen kapatılması, orantılılık Görsel www.shutterstock.com sitesinden alınmıştır. ilkesi göz önüne alınarak, en son çare olarak uygulanacak. e- Bir işletme kullanıcısının hesabı- nın kapatılması halinde, bu işletme kullanıcısının ticari faaliyeti için el- zem olan bilgilerin de geri dönüşsüz olarak elinden çıktığı gerçeği karşı- sında, platformların hesap kapama yaptırımından en az 30 gün önce iş- letme kullanıcısına bildirimde bulun- ma yükümlülüğü getiriliyor. Ancak bu bildirim yükümlülüğü; AB veya ulusal kanunlara aykırı içeriğe sahip işletme kullanıcıları için veya siber güvenlik, veri güvenliği gibi 30 gün beklenmesinin ağır hak ve yasa ihla- line neden olacağı durumlarda uygu- lanmayacağı belirtilmektedir. f- Şeffaflık ilkesi uyarınca hem plat- formlar hem de arama motorları ara- ma sonuçlarının sıralanmasına dair (ranking) kuralları önceden açıklaya- caklar. Bilindiği üzere ilk on sayfada yer alamamak bir şirket için aslında “yokluk” ile eşdeğer. Bu derece ticari öneme sahip olan bu sıralamaların ilk on sayfasında yer almak için şir- Çözüm, etik ilkelerin bi- reysel ve kurumsal olarak içselleştirilmesine bağlıdır. 2000’li yılların başında kul- lanıcılar arası dosya pay- laşımı programı olan Nap- ster kullananlar hatırlarlar, bir başka kullanıcı sizden dosya indirirken bilgisayarı kapatmamanızı söyleyen bir hukuk kuralı olmadığı halde kullanıcıların büyük çoğun- luğu, bunu bir etik kural olarak benimsemişti. ketlerin ne yapması gerektiği ve algo- ritmaların sıralamayı ne şekilde yap- tığı da platformlar tarafından açıkça belirtilecek. Tüzükte öngörülebilirlik olarak yer alan bu uygulama, plat- formların sıralama yaparken keyfi olmamalarını içermektedir. Örneğin bu konuda Amazon’un buy box uygu- laması oldukça tartışılmış ve AB tara- fından şirket aleyhine yukarıda be- lirttiğimiz rekabet soruşturmasının açılmasına neden olmuştu. Ancak,