GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 | Page 69

Setite se da razvijete strategije za privlačenje ljudi i unapređivanje pro- cesa kao i za implementiranje novih tehnologija. Vaš uspeh sa Industrijom 4.0 zavisiće od veština i znanja. Vaše najveće ograničenje bi mogla da bude vaša nemogućnost da regrutu- jete ljude potrebne da se digitalizaci- ja postavi na svoje mesto. 4) Postanite virtuoz i analitičar podataka Razmotrite kako najbolje možete organizovati analitiku podataka. Kros- funkcionalni ekspertski timovi su dobar prvi korak. Kasnije ove spo- sobnosti mogu da budu u potpuno- sti ugrađene u vašu funkcionalnu or- ganizaciju. Naučite da izvlačite vrednost iz po- dataka građenjem direktnih linko- va do odlučivanja i dizajniranja siste- ma za izveštavanje. Koristite podatke za unapređivanje proizvoda i njihovo korišćenje na terenu kako biste izneli i izgradili nove ponude servisa. Mislite veliko, ali počnite malim sa projektima “ispitivanja koncepta”. 5) Transformišite se u digitalno preduzeće Hvatanje punog potencijala Indu- strije 4.0 često zahteva transformac- iju cele kompanije. Gledajte da pode- site “intonaciju od vrha” sa jasnim lider- stvom, posvećenošću i vizijom ruko- vodstva i finansijskih interesnih grupa. Podstičite digitalnu kulturu: svi vaši za- posleni moraće da razmišljaju i rade kao izvorno digitalni koji su spremni da eksperimentišu sa novim tehnologi- jama i uče nove načine rada. Imajte na umu da promena ne pre- staje onda kada ste implementira- li Industriju 4.0. Vaša kompanija će morati da preosmišljava svoje sposob- nosti brže nego u prošlosti da bi odr- žala prednost. 6) Aktivno planirajte pristup ekosistemu Razvijajte kompletna rešenja za proizvode i usluge za vaše korisnike. Koristite partnerstva ili usklađivanje sa platformama ako ne možete da razvi- jete kompletnu ponudu interno. Možda smatrate da je teško deliti znanje sa drugim kompanijama i možda više volite akviziciju. No, potražite načine da premostite ovaj jaz – možda sa tehničkim standardima – tako da možete da profitirate od toga da bu- dete deo platformi koje ne možete da kontrolišete u potpunosti. Pravi prodori u performanse se dešavaju kada aktivno razumete korisničko ponašanje i možete da or- kestrirate ulogu vaše kompanije u budućem ekosistemu partnera, do- bavljača i korisnika. Više od propagande Industrija 4.0 je svakako više od blistavog slogana. Stapanje trendova i tehnologija obećava preoblikovanje načina na koji se radi. Zato, ne kupujte propagandu. Kupite realnost. Industrija 4.0 će biti ogromna blagodat za kom- panije koje u potpunosti razumeju šta ona znači za način na koji one obav- ljaju posao. Promena ove prirode će premašiti granice vaše kompanije – a verovatno i nacionalne granice zema- lja u kojima poslujete. 4.0 ISpecijalno izdanje :: Industrija 4 . 0