GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 | Page 68

Plan za digitalni uspeh Za napredovanje sa Industrijom 4.0 digitalne sposobnosti su suštinski bitne. To zahteva vreme i koncentraciju, i važan je pristup korak po korak. No, krenite odmerenom brzinom tako da ne izgubite prednost prvog pokretača nad konkurentima. P wC analitičari definišu i konkretne mere koje treba preduzeti na putu imple- mentacije Industrije 4.0. Prenosimo ih u vidu preporuka. 1) Mapirajte svoju strategiju za Industriju 4.0 Procenite svoju sadašnju digitalnu zrelost i postavite jasne ciljeve za narednih pet godina. Prioritetizujte mere koje će doneti najveću vred- nost vašem poslovanju i obezbedite da one budu usklađene sa vašom ukupnom strategijom. Uverite se da je rukovodstvo kompanije spremno i voljno da brani vaš pristup. Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0 2) Kreirajte inicijalne pilot projekte Koristite ih da utvrdite ispravnost koncepta i demonstrirate poslovnu vrednost. Targetirajte ograničeni obim, ali naglasite end-to-end kon- cept Industrije 4.0. Neće svi pro- jekti biti uspešni, ali će vam oni pomoći da radite u kros-funkciona- lnom i agilnom pristupu sa korisnici- ma i tehnološkim partnerima – što je nova norma budućnosti. Uz dokaze ranijih uspeha, takođe možete dobi- ti podršku organizacije i osigurati sredstva za šire uvođenje. Planirajte pragmatično kako biste kompenzo- vali standarde ili infrastrukturu koji još ne postoje. Sarađujte sa digi- talnim liderima izvan vaše orga- nizacije, radeći sa startapima, uni- verzitetima ili industrijskim orga- nizacijama, da biste ubrzali svoju digitalnu inovaciju. 3) Definišite sposobnosti koje su vam potrebne Gradite na lekcijama naučenim u pilot projektima, detaljno mapirajte koje sposobnosti su vam potrebne da biste postigli svoju viziju. Uključite i to kako enableri za Industriju 4.0, kao što je agilna IT infrastruktura, mogu fundamentalno da unaprede sve vaše poslovne procese.