GM Business & Lifestyle - Specijalno izdanje Industrija 4.0 Specijalno izdanje Industrija 4.0 | Page 67

ukupni izmereni protok na ulazima na kraju gasnog dana i korigovani zbirni protok tokom gasnog dana (satni intervali). MDS tokom gasnog dana prikuplja očitavanja sa terena i njima puni namensku bazu podata- ka Aplikacija za prikaz i analizu podataka • generisanje i arhiviranje doku- menata • uvezivanje sa drugim sistemima • kontrola prava pristupa organi- zacionim celinama sistema • udaljeni pristup podacima itd. Sistem se sastoji od korisničke veb aplikacije koja pruža moderan intuitivni dizajn i konzistentan inter- fejs korisnicima, serverske aplikaci- je koja predstavllja spregu između korisničke aplikacije, baze podataka i spoljnih sistema i baze podataka zadužene za generisanje izveštaja. Uloga KC-a je da objedini neko- liko sistema potrebnih za efekti- van i pouzdan rad sa podacima ko- jima raspolažu distributeri gasa i INIS KC (korisnički centar) INIS KC je sistem namenjen za u- pravljanje, administraciju i izveštavanj e o kupcima distributivnih sistema gasa. Neke od funkcionalnosti koje KC pruža: • uvid u razne tipove izveštaja • izvoz izveštaja u EXCEL i CSV for- mate • dodavanje i izmena podataka o ulazima, izlazima, primopredajnim mestima, korisnicima, ugovorima i sl. • podela sistema na organizacione celine i raspodela posla po organiza- cionim celinama Šematski prikaz INIS KC sistema INIS KC korisnička aplikacija time smanji broj grešaka koje nastaju ručnim uvezivanjem podataka između dva ili više delova sistema, kao i da ubrza i olakša rad operaterima distri- butivnog sistema, što zajedno dovo- di do smanjenja troškova i poboljšanja iskustva krajnjih korisnika. 4.0 Specijalno izdanje :: Industrija 4 . 0