GM Business & Lifestyle br. 96 | Page 8

Uvek ak­tu­el­no Me­na­džer ili li­der: Šta li­der zna? Suš­tin­ska raz­li­ka iz­me­đu me­na­dže­ra i li­de­ra sa­sto­ji se u ne­sum­nji­voj spo­sob­no­sti ovog dru­gog da ko­mu­ni­ci­ra na pra­vi na­čin. Osim le­po­re­či­vo­sti, ja­sne vi­zi­je ci­lje­va i str­plje­nja sa ko­jim se obra­ ća svo­me ti­mu, pra­vi li­der si­gur­no zna, a da ga to ni­ko ni­je učio, da niš­ta ni­je to­li­ko jed­no­stav­no da ne mo­že bi­ti po­greš­no shva­će­no! dr Zo­ri­ca To­mić [email protected] Z a­to je ro­đe­ni li­der, ili onaj ko­ji je u me­đu­vre­me­nu na­ u­čio da za svoj uspeh mo­ra u naj­ve­ćoj mo­gu­ćoj me­ri da za­hva­ li flu­ent­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji sa drugi­ma, pot­pu­no sve­stan ba­ri­je­ra ko­je mo­ gu da ome­ta­ju re­a­li­za­ci­ju od­re­đe­nog po­slov­nog ci­lja, ili ko­mu­ni­ka­tiv­ni tok sa sa­rad­ni­ci­ma. Osim raz­li­ka u po­ gle­du kul­tur­nog bek­gra­un­da ili obra­ zov­nog pro­fi­la, smet­nje u ko­mu­ni­ka­ ci­ji se mo­gu po­ja­vi­ti i kao po­sle­di­ ca ne­spo­sob­no­sti da se u od­re­đe­nim okol­no­sti­ma sa­go­vor­ni­ci u pot­pu­no­ sti kon­cen­tri­šu na po­ru­ke ko­je me­đu­ sob­no raz­me­nju­ju. Naj­ve­ći pro­blem, me­đu­tim, kri­je se u či­nje­ni­ci da su mno­gi lju­di, a po­seb­no oni ko­je ras­tr­za am­bi­ci­ja da se što pre pop­nu na vrh, uglav­ nom fo­ku­si­ra­ni na se­be i na uti­ sak ko­ji že­le da osta­ve pred dru­ gi­ma, a po­seb­no pred oni­ma za ko­je ve­ru­ju da od­lu­ču­ju o nji­ho­ voj bu­duć­no­sti. U ta­kvim okol­no­ sti­ma, ko­mu­ni­ka­ci­ja vr­vi od ne­spo­ ra­zu­ma, po­greš­no pro­tu­ma­če­nih