GM Business & Lifestyle br. 96 | Page 14

Ser­vant Le­a­der­ship Jed­no­stav­na ide­ja sa zna­čaj­nim im­pli­ka­ci­ja­ma Bi­ti una­pre­đen u me­na­dže­ra je do­bar znak da ste bi­li us­peš­ni do sa­da – me­đu­tim, put od ovog tre­nut­ka na­da­lje po­sta­je kom­pli­ko­va­ni­ji za na­vi­ga­ci­ju. Va­še vi­še ni­je sa­mo da se po­sta­ra­te da se po­sao ura­di. Sa­da će­te ve­ro­vat­ni­je pro­na­la­zi­ti se­be ka­ko žon­gli­ra­te pro­tiv­reč­nim zah­te­vi­ma, sa­ opšta­va­te teš­ke od­lu­ke i re­ša­va­te pro­ble­me sa per­for­man­sa­ma. Ia­ko ne po­sto­ji vo­dič sa ja­snim od­go­vo­ri­ma na ove no­ve iza­zo­ve, “Har­vard Bu­si­ness Re­vi­ew” pred­la­že sa­svim kon­kret­nu fi­lo­zo­fi­ ju ko­ja, ka­ko tvr­de, “mo­že da o