GM Business & Lifestyle br. 96 | Page 10

Liderstvo Saveti za inovativne lidere Ve­o­ma za­ni­mlji­vo raz­miš­lja­nje o li­der­stvu mo­že se pro­na­ći i u sep­tem­bar­skom nju­zle­te­ru IEDCBled­ske ško­le me­nadž­men­ta, pi­o­ni­ra u pru­ža­nju “kre­a­tiv­nog okru­že­nja za kre­a­tiv­no li­der­stvo”, ino­va­tiv­nog pri­stu­pa ko­ji “pod­sti­če po­slov­ne li­de­re da usvo­je no­ve, kre­a­tiv­ni­je na­či­ne su­o­ča­va­nja sa iza­zo­vi­ma”... Pripremila: Nina Kovačević [email protected] R u­ko­vo­di­o­ci mo­gu da na­pre­ du­ju na po­slu i ži­vo­tu kroz usva­ja­nje mo­de­la li­der­stva ko­ji ro­ti­ra oko utvr­đi­va­nja nji­ho­vih pred­no­sti i po­ve­zi­va­nja sa dru­gi­ ma. Me­đu­tim, sa da­naš­njim kom­ plek­snim, pro­men­lji­vim i ne­sta­bil­ nim po­slov­nim okru­že­njem, ru­ko­