GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF | Page 30

Poslovno okruženje Smanjenje administrativnog opterećenja Očekuju nas smanjenje dokumentacije, skraćanje rokova za izdavanje dozvola, rešenja i sagla- snosti, smanjenje taksi i naknada, i digitalizacija Priprema: Redakcija [email protected] U sklopu regulatorne reforme Vlade Republike Srbije usme- rene na poboljšanje uslova poslovanja i smanjenje administrativnog opterećenja privrede, pokrenut je više- godišnji projekat „e-Papir” sa ciljem da se popišu, optimizuju, učine javno dostupnim i digitalizuju svi administrativni postupci i ostali uslovi poslovanja. Krajnji cilj je da svi administrativni postupci budu optimizovani i da se obavljaju elektronskim putem „iz fotelje“. Važan doprinos realizaciji ovog pro- jekta pruža Projekat za unapređenje poslovnog okruženja koji sprovodi Međunarodna finansijska korporacija (IFC) u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz podršku Britanske ambasade u Beogradu. Kao rezultat rada ovog Projekta, privredu i građane Srbije u prvoj po- lovini naredne godine očekuje sma- njenje dokumentacije, skraćenje ro- kova za izdavanje dozvola, rešenja i saglasnosti, kao i smanjenje taksi i naknada u čak 680 administrativnih postupaka sa kojima se svakodnevno susreću u svom poslovanju – naja- vljeno je na 4. Međunarodnom forumu o saradnji održanom u or- ganizaciji Razvojne agencije Srbije, Privredne komore Srbije i Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske.