GM Business & Lifestyle #116 GM 116 PDF | Page 42

je rezultat prodaje nenaplativih kredita, bolje naplate i ekonomskog oporavka, naročito u Rumuniji, Mađarskoj, Srbiji i Sloveniji. Poboljšano upravljanje rizicima će ograničiti prilive novih nenaplativih kredita. • Profitabilnost će ostati na dosadašnjim nivoima, viša nego u bankama zapadne Evrope Profitabilnost, izražena u obliku profita pre oporezivanja na ukupnu imovinu, verovatno će ostati na do- sadašnjim nivoima, koji su značajno viši od onih u Unicredit bankama zapadne Evrope (1,3 % nasuprot 0,4%). S obzirom na okruženje još uvek re- lativno niskih kamata, kontrolisanje troškova i fokus na kvalitetu imovine i dalje će biti od ključne važnosti. • Sredstva iz fondova EU će i dalje predstavljati priliku za bankarsko poslovanje Priliv sredstava iz fondova EU u Centralnu i istočnu Evropu će ostati značajan u narednim godinama (u proseku između 1,5 % i 3 posto BDP-a godišnje), što će predstavljati pokretač ekonomske aktivnosti. Kao rezultat toga, ujedno će predstavljati i priliku za omogućavanje firmama pristupa bespovratnim sredstvima i finansijskim instrumentima putem posebnih ban- karskih proizvoda i usluga. • Rast (kao rezultat) digitalnog poslovanja Zemlje Centralne i istočne Evrope predstavljaju idealno okruženje za podsticanje digitalnog bankarstva zbog njihove relativno visoke stope sveukupne digitalizacije. Višekanalni pristup klijentima, isko- rišćavanjem svih tačaka interakcije, unapređuje produktivnost i pružanje usluge klijentima, dok istovremeno smanjuje nivo troškova. Digitalizacija xxx procesa unapređuje iskustvo klije- nata, podiže nivo kvaliteta usluga savetovanja i unapređuje prodaju na daljinu, povećavajući broj proizvoda dostupnih putem digitalnih platformi i broj kontakata sa klijentima. Uz to, integrisanje napredne analitike osigurava zadovoljavanje potreba kupaca i pomaže u predviđanju pro- mena u bankarskom sektoru danas i u budućnosti. • Prilike za upravljanje imovinom Danas je neto finansijska imovina domaćinstava u Centralnoj i istočnoj Evropi otprilike dvostruko veća u odnosu na 2006. godinu. Proizvodi privatnog bankarstva će igrati sve važniju ulogu u svetlu još uvek zna- čajnog jaza između imovine do- maćinstava u odnosu na razvijenije ekonomije i perspektive kontinuiranog ekonomskog oporavka. Pružaće se prilike za diversifikovanu ponudu sa- vetodavnih proizvoda, povećanje imo- vine pod upravljanjem i značajnije usavršavanje proizvoda. • Područja koja treba uzeti u obzir Bilo kakva prognoza treba da uzme u obzir okruženje niskih kamata u nekim zemljama Centralne i istočne Evrope koje bi moglo da utiče na profitabilnost, uticaj regulatornih pri- tisaka i zakonodavnih mera, prognoze za Tursku i ograničen rast u Rusiji. “Povoljno okruženje pogodovaće razvoju bankarskog poslovanja u re- gionu”, smatra Mauro Đorđo Marano, koordinator za CIE u Odeljenju strateških i korporativnih istraživanja UniCredita. “Centralna i istočna Evropa pruža jedin- stvene mogućnosti, s obzirom na ra- stuću imovinu domaćinstava, kao i sve veće potrebe za savetodavnim i inve- sticijskim proizvodima, ali i štednim.”