GM Business & Lifestyle #116 GM 116 PDF | Page 23

postaje humaniji, zaposleni ga lakše prihvataju, jer su učestvovali u njego- vom kreiranju, svesni potreba i želja svojih klijenata. Aktivnosti Daljom analizom podprocesa sve aktivnosti u njemu se dele na osnovne (dodaju vrednost), pomoćne (ne dodaju vrednost, ali su neophodne) i rasipanja. Rasipanja se uklanjaju iz procesa u najvećoj mogućoj meri, korisne akti- vnosti se ističu, a pomoćne se ra- spoređuju u skladu sa najboljom poslovnom praksom i iskustvom ne- posrednih učesnika u procesu, vo- deći računa o zakonskim ili stan- dardizacionim parametrima i kao takav se standardizuje. Redizajniran proces na ovaj način Zadovoljni zaposleni Stavite svoje zaposlene na prvo mesto, a zatim klijente, jer samo za- dovljni zaposleni mogu kontinu- irano, u dužem vremenskom peri- odu, generisati novu tražnju ne tako zavisnu od cenovne politike. xxx