GM Business & Lifestyle #116 GM 116 PDF | Page 14

Rukovodioci privatnih kompanija širom sveta dosledno navode geo- političku neizvesnost kao najveći ri- zik za rast. Međutim, i pored toga, ispitanici iz svakog regiona identi- fikovali su poremećaje na svojim tr- žištima, fluktuaciju deviznog kursa, slabiju potražnju na domaćem tr- žištu, povećane regulatorne obaveze i troškove tehnologije kao glavne pre- tnje rastu poslovanja. Da bi se suprotstavili ovim rizicima, 35% ispitanika fokusirano je na pove- ćanje produktivnosti, dok 33 % ima za cilj razvoj novih proizvoda i usluga i rast na postojećim tržištima. Prihodi sa drugih tržišta Čak 79% privatnih kompanija tvrdi da deo prihoda dolazi sa međunarodnih tržišta, dok kod skoro polovine ispitanika (43%) prihod ostvaren na međunarodnim tržištima čini više od četvrtine ukupnih prihoda. U narednoj godini samo 10% ispitanika očekuje smanjenje učešća prihoda svoje kompanije koji dolaze sa drugih tržišta. Razumevanje lanca snabdevanja ta- kođe ukazuje na povećanje globalne ekonomske integracije i prisutnost osećaja optimizma, pa 84% ispitanika smatra da je globalna trgovina važna za njihov lanac snabdevanja. xxx Uticaj tehnologije U kontekstu brzog tehnološkog razvoja, privatne kompanije prihvataju digitalne poremećaje kao konkurentsku prednost. Dve trećine ispitanika vide tehnološki napredak kao nove mogu- ćnosti sa pozitivnim ishodima. Nove tehnologije ubrzavaju inovacije i doprinose ostvarivanju poslovnih rezultata, a među glavnim ciljevima za razvoj 62% kompanija navodi povećanje efikasnosti, 46% koristi tehnologiju za efikasnije upravljanje odnosima sa kupcima, 45% nastoji da potpomogne rast, a 37% koristi nove tehnologije za istraživanje i razvoj. Drugi navode analitiku podataka/ poslovnu inteligenciju i automatizaciju poslovnih procesa kao ključne za rast. Iako mnogi gledaju na disrupciju kroz optimistički objektiv, postoje i negativni uticaji koje ona izaziva. Promene u očekivanjima kupaca (31%), makroekonomske tržišne promene (38%) i promene u propisima (39%) se navode kao negativni poremećaji. Spajanja i pripajanja Uprkos smanjenom obimu akvizicija protekle godine, istraživanje signalizira potencijalni porast aktivnosti kao sredstvo za strateški rast kompanija. Tako 68% ispitanika veruje da će njihove kompanije biti deo aktivnosti spajanja i pripajanja (M&A) sledeće godine. Konkretno, 42% predviđa da će verovatno ili vrlo verovatno postići zadate ciljeve u narednoj godini. Međutim, razlozi za to variraju, tako da 33% navodi kao razlog priliku da uđu na nova globalna tržišta, a 32% ispitanika ukazuje na mogućnost širenja i diversifikovanja svoje baze klijenata. Kontinuirano učenje Kako tehnologija pojednostavljuje procese i oslobađa zaposlene dodatnog rada, privatne kompanije se sve više fokusiraju na ulaganje u talente. Kako bi prevazišli stalne izazove u vezi sa zapošljavanjem talenata, zadovoljili svoje rastuće potrebe za radnom snagom i podstakli zadržavanje zaposlenih, 46% privatnih kompanija planira da ulaže u obuku svojih zaposlenih, a 33% u programe za razvoj liderstva. Programi obuke se posmatraju kao kontinuirana mogućnost učenja koja se pruža zaposlenima kako bi podstakli inovacije. Štaviše, 16% ispitanika iden- tifikuje jačanje svog rukovodećeg tima kao glavnu strategiju rasta, s obzirom na to da privatne kompanije teže ka održivom rastu u budućnosti.