GM Business & Lifestyle #116 GM 116 PDF | Page 11

MAPA PROCENE RIZIKA ZEMLJE • RIZIK NEIZMIRENJA OBAVEZA A1 VRLO NIZAK 160 ZEMALJA POD LUPOM A2 NIZAK A3 A4 ZADOVOLJAVAJUĆI POVEĆANJE OCENE JANUAR RAZUMAN B REL.VISOK 2018 C D VISOK E VRLO VISOK EKSTR.VISOK SMANJENJE OCENE JEDINSTVENA METODOLOGIJA • Makroekonomska stručnost u proceni rizika zemlje. • Razumevanje poslovnog okruženja • Makroekonomski podaci prikupljeni tokom 70 godina platežnog iskustva. C C B B A2 A2 B C A1 D C C A2 C B A2 B B B čajno povećava, posebno za male i srednje banke. 3. Politički rizik pod nadzorom u kontekstu zgusnutog izbornog kalendara Povratak političkog rizika se ne može isključiti u 2018. godini. Društvene frustracije su i dalje visoke u zemljama u razvoju na početku napete izborne godine i praćene su visokim nivoima indeksa rizika za društvene krize u Iranu (71%), Libanu (65% ), Rusiji (64%), Alžiru, Brazilu i Meksiku (po 61%). Na Bliskom istoku ovaj rizik pogoršava nestabilnost cena nafte. Saudijska Arabija je takođe obeležena visokim rizikom u ovom pogledu (ocena od 65%), a Coface je smanjio procenu zemlje na C. Nekoliko sektora se ponovo pokreće, izuzev automobilske industrije u Velikoj Britaniji Da bi kompanijama omogućio još detaljnije i podrobnije razumevanje globalnih rizika, Coface sada pro- cenjuje kreditne rizike u 13 poslovnih sektora u 24 zemlje koje predstavljaju gotovo 85% globalnog BDP-a. Ova godina počinje sa 18 revizija procene sektora, od kojih je 15 po- zitivnih. Metalurški sektor ima najbolje vesti kao rezultat skoka cena metala. Rizik se više ne smatra “veoma visokim” već “visokim” u Italiji, Indiji i Turskoj, a “srednjim” u Holandiji. Energetski sektor se oporavlja u Kanadi (sada “visok rizik”) i u Sjedinjenim Državama (“srednji rizik”) u skladu sa povećanjem proizvodnje i cena. U Francuskoj je procena građevinskog sektora po drugi put revidirana u devet meseci i sada je obeležena kao “nizak rizik”. Automobilska industrija u Velikoj Britaniji nije u koraku sa ostatkom Zapadne Evrope. Prvi negativni znaci rizika budućeg teškog bregzita, de- presivna ulaganja, proizvodnja i prodaja uzrokovani smanjenjem poverenja do- maćinstava i investitora, objašnjavaju pogoršanje ocene sektora na “visok rizik”. xxx