GM Business & Lifestyle #113 GM 113 PDF | Page 31

bile usmerene uglavnom prema zapadnoj Evropi, naročito Nemačkoj, ali su takođe bile spremne da istraže nove trgovinske puteve, uključujući i one daleke. Prošla godina je bila teža za region CIE, ne samo zbog slabije stope rasta BDP-a. Prema rang listi Coface Top 500, koja klasifikuje najvećih 500 kompanija u regionu, njihov ukupan promet je smanjen za 0,6%, na 580 milijardi evra u 2016. godini. Zbog specifičnosti poslovanja i generisanja visokog prometa, kompanije iz se- ktora obrade minerala, hemikalija, nafte, plastike i farmacije bile su ši- roko zastupljene na rang listi, ali su izgubile dominantni položaj. To- kom 2016. godine, pogotovo na samom početku, globalne cene na- fte dostigle su minimalne nivoe, što je povuklo i promet kompanija iz ovog sektora i ukupan promet 500 najvećih kompanija u regionu CIE. Mnoge od takvih kompanija u regionu uglavnom se fokusiraju na preradu nafte, a ne na eksploatisanje, tako da su mogle da povećaju svoj profit od marži rafinisanja. Prosečna dinamika rasta profita u sektorima obrade minerala, hemikalija, nafte, plastike i farmaceutskom sektoru predstavljala je trostruku cifru. Me- đutim, pad prometa prouzrokovao je da kompanije ovog sektora uglavnom budu klasifikovane na nižim pozi- cijama nego u prethodnoj godini. Nasuprot tome, bolja perspektiva domaćinstava rezultirala je većim prometom u nekoliko sektora koji su direktno zavisni od potražnje potrošača, uključujući trgovinu, poljoprivredno-prehrambeni, sektor proizvodnje tekstila i odeće, kao i automobilski sektor. Upravo je iz automobilskog sektora većina kompanija dobila više pozicije u ovom izdanju rang liste. Ovaj sektor xxx