GM br. 94-95 | Page 43

Zo­ran Ko­va­če­vić [email protected] O d­jed­nom sve je po­če­lo da splaš­n ja­va. Raz­g o­vo­r i su sve re­đi, ruč­ko­va je sve ma­ nje, a raf­ting Dri­nom sko­ro vi­še ni­ko i ne po­mi­nje. - Šta se de­si­lo? Gde su mo­ji kup­ci? Ru­ke vam se sve vi­še zno­je i hva­ta vas bla­ga je­za od po­mi­sli da se va­šem bi­zni­su bli­ži kraj, da mu je od­zvo­ni­lo, da je đa­vo do­šao po svo­je, i šta ti ja znam šta sve još. - Da, gde su mo­ji kup­ci? Raz­miš­lja­te o to­me gde ste po­gre­ ši­li i šta vas je to od­ve­lo u ne­že­lje­ nom prav­cu. Šta ste to ura­di­li pa ste se odje­nom naš­li u si­tu­a­ci­ji u ko­joj ni­ ste ni sa­nja­li da će­te se na­ći; u si­tu­ci­ ji gde sve ma­nje njih pi­ta za vaš pro­ iz­vod, uslu­gu ili za ono či­me se već ba­vi­te. Od­go­vor na ovo, za vas kom­pli­ko­ va­no pi­ta­nje, je u stva­ri uglav­nom jed­ no­sta­van – ni­ste ura­di­li niš­ta! U to­me i je­ste pro­blem. Dok su se stva­ri oko vas me­nja­le, vi ste osta­li isti. - Pa šta se to pro­me­ni­lo? Pro­me­ni­lo se sko­ro sve. Na­čin na ko­ji lju­di ko­mu­ni­ci­ra­ju, po­slu­ju, ku­pu­ ju i pro­da­ju. Na­čin na ko­ji se pro­mo­ vi­šu va­še uslu­ge, pro­iz­vo­di, ono što se zo­ve vaš bi­znis. Pro­me­ne su je­di­ na kon­stan­ta u sva­kom bi­zni­su. Pro­ me­ne su u osno­vi sva­ke te­o­ri­je o me­ nadž­men­tu, bi­lo da se ra­di o ci­klič­nim kre­ta­nji­ma eko­no­mi­je, bi­lo o ži­vot­nim ci­klu­si­ma sva­ke kom­pa­ni­je. Mi­slim da bi sva­ki vla­snik, di­rek­tor, me­na­džer i sva­ko ko se ba­vi po­slo­va­njem mo­rao da bar jed­nom go­diš­nje pro­či­ta knji­ gu na­rod­nih mu­dro­sti i iz­re­ka, u ko­ joj sto­ji i ovo: “Me­njaj se da bi tra­jao”. Ova mu­drost is­ka­za­na u jed­noj je­dinoj re­čenici je u te­o­ri­ji me­nadž­men­ta raz­ la­ga­na kroz ne­ko­li­ko sto­ti­na ili vi­še knji­ga. Mo­že­te da ide­te i na po­slov­ ne kur­se­ve i na broj­na predavanja da biste o to­me neš­to na­u­či­li ili ču­li. Me­ đu­tim, sve se uglav­n