GM br. 94-95 | Page 42

Di­gi­tal­no po­slo­va­nje Gde su mo­ji kup­ci? Ra­di­te već go­di­na­ma. Po­sao se od­vi­jao bez ve­ćih pro­ble­ma i za­sto­ja, uo­bi­ča­je­nim rit­mom. Raz­ go­va­ra­li ste sa svo­jim kup­ci­ma, te­le­fo­nom, po­zi­va­li ih na dru­že­nje, po­slov­ne ruč­ko­ve, kom­pa­nij­ ske za­ba­ve (ne­ke od njih, one po­seb­ne, i na sla­vu, uka­zu­ju­ći im ta­ko po­seb­nu pa­žnju) i sla­li po­ ru­ku da su vam va­žni i da vam je sta­lo do njih. Sa ne­ki­ma ste od­la­zi­li na raf­ting Dri­nom i ka­sni­ je me­se­ci­ma pre­pri­ča­va­li do­ži­vlja­je sa tog ne­ve­ro­vat­nog do­ga­đa­ja. Spa­ja­li ste ko­ri­sno i le­po. Ko­ ri­sno za vas, a le­po za va­šeg kup­ca ili, ka­ko se to da­nas lep­še ka­že – part­ne­ra.