Estatuts Consorci de l'Auditori i l'Orquestra | Page 15

11/11 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6929 - 6.8.2015 CVE-DOGC-A-15216086-2015 consorciats.” “Article 23 Liquidació del Consorci 23.1. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 23.2. En el moment d’adoptar l'acord de dissolució, la Junta de Govern nomena un liquidador. En defecte d’acord, el liquidador és el responsable de gestió del Consorci. 23.3. Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre del Consorci. La quota de liquidació es calcula d'acord amb la participació de cadascun dels membres en el saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació. A aquest efecte, es té en compte el percentatge de les aportacions efectuades per cada membre del Consorci al seu fons patrimonial i el finançament concedit cada any. 23.4. El Consorci ha d’acordar les condicions del pagament de la quota de liquidació, si és positiva. “ —5 Modificació dels Estatuts del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra, aprovats per l’Acord GOV/64/2015, de 5 de maig 5.1. Es modifica l’apartat 2 de l’article 12, que resta redactat de la manera següent: “12.2 En casos d'urgència la Comissió Executiva pot exercir les funcions del Consell Rector que s'assenyalen als apartats h) i i) de l'article 12.1 si bé el Consell Rector, a la primera sessió que celebri, l'ha de ratificar. La resta de funcions del Consell Rector són indelegables.”. 5.2. Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 15. (15.216.086) ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007