Erasmus + 2016/17 Erasmus + 2016/17 | Page 2

STR. 2 Dzień Upowszechniania W dniu 13.12.2016 odbył się w naszej szkole Dzień Upowszechniania dobrych praktyk po wizycie przed- stawicieli naszej szkoły w placówce partnerskiej na Sycylii. Podczas tej wizyty nasi koledzy wraz z na- uczycielami wzięli udział w wielu szkoleniach, warszta- tach i zajęciach na świeżym powietrzu. Pod cz as Dn ia Upowszechniania mogli- śmy zapoznać się z dobry- mi praktykami stosowany- mi w partnerskich szkołach we Włoszech, na Cyprze, w Hiszpanii i Turcji. Przy- gotowane prezentacje i filmy zawierały opis zajęć, w których uczestniczyli nauczyciele i uczniowie, krótkie scenariusze gier planszowych i grupowych oraz prezentacje pomocy dydaktycznych stworzo- nych przez uczniów ze szkół krajach partnerskich. Mogliśmy naocznie zoba- czyć jak uczą się i bawią nasi rówieśnicy w innych krajach. Wiele zabaw i gier znaliśmy, ale też wiele było dla nas niespodzianką. Po spotkaniu długo rozmawia- liśmy na temat zaprezento- wanych zabaw i gier. Wie- lu z nas już wie, jaki pre- zent chciałoby otrzymać pod choinkę. Erasmus+ „Graj ze mną i ucz mnie” – nauka poprzez zabawę PLAY WITH ME AND TEACH ME Zwycięska praca W ramach realizowanego projektu międzynarodowe- go „Graj ze mną i ucz mnie – tradycja i nowoczesność w aktywizującym naucza- niu” nauczyciele w naszej szkole wprowadzają ele- menty gier dydaktycznych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Podczas ferii odbyły się spotkania "English Cafe" i mamy nadzieję, że jest to począ- tek istnienia angielskiej kawiarenki w naszej szko- le. Podczas tych feryjnych spotkań zajadaliśmy się własnoręcznie przygoto- wanym poczęstunkiem oraz serwowaliśmy angiel- ską herbatkę "English tea". Wspólny czas spędziliśmy miło i sympatycznie grając w przeróżne gry rozwijają- ce pamięć, koncentrację i refleks. Każdy mógł przy- nieść własne ulubione gry i podzielić się z innymi cie- kawymi pomysłami na spę- dzenie czasu wolnego. Była to doskonała okazja do zabawy, śmiechu i wy- poczynku a także do wza- jemnego poznania się, zdrowej rywalizacji. Konkurs plastyczny Masz zdolności plastyczne?! Masz zdolności graficzne?! Jeśli tak to weź udział w naszym konkursie! Tak brzmiało motto zachę- cające do udziału w konkursie na okładkę gry Erasmus+. Okładka mogła być wykonana w formie plastycznej lub komputero- wej, musiała zawierać tre- ści zawarte w projekcie, oficjalne logo projektu oraz nazwę. Oprócz tego musiała być wykonana w formacie A4 lub A3. Każdy uczestnik mógł oddać jed- ną lub kilka prac. Najlepsze 5 prac wzięło udział w międzynarodo- wym głosowaniu online. Zwyciężyła praca polskiego ucznia!!!